Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertansif ve Diyabetik Hastalarda Aortik "Stiffness" ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(11): 678-686

Hipertansif ve Diyabetik Hastalarda Aortik "Stiffness" ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu ile İlişkisi

Mehmet EREN1, Şevket GÖRGÜLÜ1, Bahadır DAĞDEVİREN1, Osman BOLCA1, Dilaver ÖZ1, Sacit CİNSOY1, Tuna TEZEL1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Bu çalişmada hipertansif(HT), diyabetik (DM), di· yabetik ve hipertansil (HT +DM) hasta gruplannda aor· tun elastikiyet özellikleri ve bunların sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ile ilişkileri rutin ekokardiyografi k metotların yanı sıra Schieken ve ark' nın metodu ile de araştırıldı. Metot: 21 normal, 21 HT, 21 DM ve 15 HT+DM' lu hastadan çalışma grupları oluşturuldu. Aortun elastikiyet parametreleri olarak aortik "strain", beta indeksi, "distensibilite" ve Schieken indeksine bakıldı. Normal ve hasta gruplannda aort e/astikiyet parametreleri açısından farka bakıldı, Schieken indeksinin diğer üç parametre ile kore/ asyonu ve sol ventrikül diyastolikfonksiyon parametrelerinin belirleyicileri çok değişkenli analiz ile araştırıldı.
BULGULAR
Normal ve hasta grupları (HT, DM ve HT+DM) arasında aortik "strain" (s ırasıyla %2 1.62±6.26 e karşı 8.93±3.16, 11.48±3.78 ve 7.17±2.74, hepsi için p<0.001 ), be ta indeksi (2.26±0.84 e karşı. 7.28±3.46, 4.06±2.16 ve 10.65±4.95, hepsi için p<0.001) ve "distensibilite" (13.44±4.81 e karşı 2.59±1.06, 7.03±3.92 ve 1 .89±0.72 10-J.cnil .dyn-1, hepsi için p<0.001) yönünden anlamlı farklar vardı. S ch i eken indeksi DM grubu (31.3±7.4 kHzlsn) hariç diğer iki hasta gruplannda normalden farklı idi (27±5.24 e karşı 38±5.8 ve 39.4±4.37 kHzlsn, hepsi için p<0.001) ve diğer iiç e/astikiyet parametresi ile anlamli korelasyon göstermekteydi (sırasıyla r= -0.40, 0.41 ve -0.51, pSONUÇ
HT ve DM' lu hastalarda aortik "stiffness" de artış gözlenmektedir. Gerek DM ve gerekse HT' lu hastalarda gözlenen diyastolikfonksiyon bozukluğundan esas olarak aortik "stiffness" artışı sorumlu olabilir. Schieken indeksi aortıtn e/astikiyetini değerlendirmede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Aortik "stiffness", lıipertansiyon, diyabetes mellitus, sol ventrikül diyastolikfonksiyonu

Aortic Stiffness and its Relation with the Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Hypertension and Diabetes Mellitus

Mehmet EREN, Şevket GÖRGÜLÜ, Bahadır DAĞDEVİREN, Osman BOLCA, Dilaver ÖZ, Sacit CİNSOY, Tuna TEZEL. Aortic Stiffness and its Relation with the Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Hypertension and Diabetes Mellitus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(11): 678-686
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale