Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-78379 | DOI: 10.5543/tkda.2019.78379

Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi

ibrahim halil özdemir1, Ozge Copkiran2, Hakan TIKIZ3, canan Tıkız4
1Nizip Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
2Menemen Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3Celal Bayar Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Kardi̇yoloji̇ Ana Bi̇li̇m Dalı, Mani̇sa
4Celal Bayar Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bi̇li̇m Dalı, Mani̇sa

AMAÇ
Periferik nöropati, statinlerin önemli bir yan etkisidir. Çalışmamızda hiperkolesterolemi nedenli atorvastatin veya rosuvastatin kullanan hastalarda perferik polinöropati insidansını ve bunun tedavi dozu ve süresi ile ilişkisini araştırdık.

YÖNTEMLER
Statin kullanan 50 hasta ve hiçbir zaman statin kullanmamış olan cinsiyet ve yaş ile eşleştirilmiş 50 sağlıklı kontrol grubu alındı. Polinöropati, nörolojik muayene ve elektronöromiyografi(ENMG) ile değerlendirildi.

BULGULAR
Kontrol grubunda polinöropati saptanmazken, statin grubunda 33 (66%) hastada (p <0.01) polinöropati saptandı. Statin grupları arasında nörolojik muayene, ENMG bulguları ve polinöropati insidansı arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p = 0.288 ve p = 0.720). Nörolojik muayenede ilk yıl içinde nöropati gözlendi (rosuvastatin% 50, atorvastatin% 18). Polinöropatinin şiddeti atorvastatin grubunda tedavi süresi ile arttı (p = 0.030).

SONUÇ
Çalışmamız uzun süreli statin kullanımı ile periferik nöropati riskinin arttığını ortaya koymuştur (1 yıldan fazla). Kontrol grubundaki bireylere göre uzun süreli statin tedavisi alan hastalarda sinir iletim çalışmalarında motor ve duyusal sinirlerde elektrodiagnostik değişiklikler saptanmıştır. Periferik nöropati ile ilişkili olarak yürüme sırasında ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma, ağrı ve titreme gibi nörolojik semptomların değerlendirilmesi uzun süreli statin tedavisi alan hastaların takibinde yararlı olabilir. Periferik nöropatinin erken saptanması ile hiperkolesterolemi tedavisi değiştirilerek kalıcı sinir hasarı önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Statin, periferik nöropati, atorvastatin, rosuvastatin

Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: ibrahim halil özdemir, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale