Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Fetal Ekokardiyografi ile Tanı Konan Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(8): 503-507

Fetal Ekokardiyografi ile Tanı Konan Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Olgusu

Ümit Bilge SAMANLI1, Talat CANTEZ2, Feriha ÖZ3, Moşe BENHABİB4
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Çocuk Kardiyolojisi
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Patolojik Anatomi ABD
4Bakırköy Doğumevi

Ekokardiyografi günümüzde 18-20 inci gebelik haftasından itibaren fetustaki doğumsal kalp anomalilerinin tanınmasında da kullanılmaktadır. Dört-boşluk kesitlerin daha çok sayıda kadın doğum uzmanı ve radyolog tarafından incelenmesi sonucunda anne adayları fetustaki kalp hastalığının kesinleştirilmesi veya reddedilmesi amacıyla çocuk kardiyologlarına gönderilmektedirler. Hipoplastik sol kalp sendromu esas olarak, aort kapağı atrezisi veya ağır darlığı, asandan aort darlığı, küçük sol ventrikül ve mitral kapakta darlık veya atreziyi kapsar. Tedavisiz bırakılan vakaların % 95'i ilk bir ayda kaybedilir. Fetal ekokardiyografi ile incelenen yirmiüç haftalık gestasyondaki bir fetusa hipoplastik sol kalp sendromu (atretik aort kapağı, küçük sol ventrikül, hipoplastik asandan aort ve hafif hipoplastik mitral kapak) ve geniş trabeküler ventriküler septal defekt tanısı konarak 24 üncü haftada gebeliğin terminasyonuna gidildi. Postmortem inceleme, ekokardiyografik bulguları doğruladı. Bu sunumda, fetal ekokardiografik ve postmortem makroskopik bulgular ayrıntıları ile anlatılmaktadır. Cerrahi paliasyonun tekrarlayan operasyonlar gerektirmesi ve uzun dönem sonuçların henüz yüz güldürmekten uzak olması nedeni ile bazı diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de fetusta hipoplastik sol kalp sendromu tanısı kesinleşince beklemeden gebeliğin terminasyonuna gidilmesi konusu ağırlık taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fetal ekokardiografi, hipoplastik sol kalp sendromu

A Case of Hypoplastic Left Heart Syndrome Diagnosed by Fetal Echocardiography

Ümit Bilge SAMANLI, Talat CANTEZ, Feriha ÖZ, Moşe BENHABİB. A Case of Hypoplastic Left Heart Syndrome Diagnosed by Fetal Echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(8): 503-507
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale