Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta vadeli takip sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-63306 | DOI: 10.5543/tkda.2019.63306

Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta vadeli takip sonuçları

Kudret Keskin, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Güneş Melike Doğan, Kadriye Orta Kılıçkesmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Amaç
Her ne kadar uzun süreli çalışmalarda miyoperikardit prognozunun iyi olduğu bildirilmiş olsa da, nüks gelişimi sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca, ampirik olarak kullanılan anti-inflamatuar ilaçların güvenilirliği için de bazı endişeler bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda komplikasyonsuz miyoperkardit geçirmiş ve çoğunluğu nonsteroidal antienflamatuar ve kolşisin ile tedavi edilmiş genç hastaların klinik sonuçlarını araştırdık.
Yöntem
Mayıs 2015 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında, miyoperikardit nedeniyle hastaneye yatan, normal sol ventrikül fonksiyonuna sahip, 18-40 yaş arası hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın birincil sonlanım noktası, tüm nedenlere bağlı ölüm, miyoperikardit nüksü, aritmi, kalp yetmezliği ve kardiyak tamponad gelişmini içeren majör kardiyak olaylardı.
Bulgular
Çalışmaya toplam 60 hasta dahil edildi. Ortalama izlem süresi 19 aydı. Majör kardiyak olaylar hastaların % 11.7'sinde meydana gelmiş olup bu oran, esas olarak miyoperikardit nüksüne bağlıydı. Hiçbir hastada kalp yetmezliği, belirgin aritmi, kalp tamponadı ve tüm nedenlere bağlı ölüm izlenmedi. Hastaların çoğu nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar ve kolşisin ile tedavi edildi (sırasıyla % 96 ve % 95). Tek değişkenli Cox regresyon analizinde, sadece hastane içi maksimum C-reaktif protein düzeyleri, nüks gelişimi ile ilişkili bulundu (HR: 1.01 [1.01-1.02, 95% GA], p=0.04)
Sonuç
Miyoperikarditin prognozu orta vadede mortalite açısından çok iyi olmasına rağmen rekürrens bir sorun olmaya devam etmektedir. Kolşisin ve nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların kullanımı gerek hastane içi gerekse sonrası için güvenli görünmektedir. C-reaktif proteinin özellikle rekürrens üzerindeki rolü daha fazla araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: antienflamatuar tedavi, kolşisin, miyoperikardit, nüks

Clinical characteristics and intermediate-term outcome of young patients with uncomplicated myopericarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Kudret Keskin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale