Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ciddi Pulmoner Stenozu Olan Gebede Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-55136 | DOI: 10.5543/tkda.2018.55136

Ciddi Pulmoner Stenozu Olan Gebede Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulaması

Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Pulmoner stenoz nadir bir valvuler hastalık olup tüm konjenital kalp hastalıklarının 7-12%'sini oluşturur. Hafif ve orta derecede pulmoner stenoz genellikle asemptomatik olup hastalar sıklıkla başka nedenle yapılan ekokardiyografik değerlendirme sırasında insidental olarak tanı alırlar. Ciddi pulmoner stenoz ise artmış sağ ventrikül basıncı ve sağ ventrikül yetmezliği ilişkili semptomlar ile prezente olur. Gebelik sürecinde kardiyovasküler sistemde kalp hızında ve ekstraselüler sıvıda artış ile birlike büyüyen uterusun inferior vena cavaya basısı sonucu venöz geri dönüşte azalma gibi fizyolojik değişiklikler medyana gelir ve bu nedenle kapak hastalıkları gebelerde artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Hafif ve orta derecede pulmoner stenoz gebelike iyi tolere edilirken ciddi pulmoner darlık maternal ve fetal perinatal komplikasyonlarda artış ile ilişkilidir. Bu yazıda 3. trimesterde başarılı pulmoner balon valvuloplasti uygulanan ciddi pulmoner stenozlu bir gebe hasta prezente ettik.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Pulmoner Stenoz, Balon Valvuloplasti

Pulmonary Balloon Valvuloplasty In A Pregnant Woman With Severe Pulmonary Stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Yusuf Ziya Şener, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale