Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Korunmuş Kardiyak Fonksiyonlu Genç Yaş ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü Hastalarında T-Dalgası Alternansının Kardiyak Mortalite Kestirebilirliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-47905 | DOI: 10.5543/tkda.2019.47905

Korunmuş Kardiyak Fonksiyonlu Genç Yaş ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü Hastalarında T-Dalgası Alternansının Kardiyak Mortalite Kestirebilirliği

Mustafa Umut Somuncu1, Huseyin Karakurt2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul

AMAÇ
ST-yükselmeli miyokard enfarktüs (STYME) hastaları homojenlik göstermediğinden dolayı ani kardiak ölümlerin primer korunması ihtilaflı bir konudur. T-dalga alternansının (TDA) kardiyak mortalite ile ilişkisi, çoğunluğu fatal aritmi riski yüksek olan düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu (SVEF) hastalar olmak üzere, birçok farklı kalp hastalıklarında incelenmiştir. Çalışmamızda, genç yaş STYME geçirmiş ve korunmuş SVEF’ye sahip spesifik bir populasyonda TDA’nın prevalansını ve kardiyak mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu prospektif çalışmaya, 45 yaş altı tek damar primer perkütan koroner işlem uygulanmış korunmuş kardiyak fonksiyonlu 108 STYME hastası dahil edildi. Korunmuş kardiyak fonksiyon, işlem sonrası 24-72 saatte yapılan ekokardiyografide SVEF≥50 saptanması olarak kabul edildi. TDA analizi STYME’den yaklaşık bir yıl sonra yapıldı. TDA pozitifliği, daha önceki çalışmalarda tanımlandığı gibi, dakikada 125 kalp atımında maximum voltajın 64 μV üzeri olması şeklinde tanımlandı. Hastaların 5 yıllık takibi sonucu primer sonlanım noktası olarak total kardiyak nedenli ölümler kabul edildi.

BULGULAR
TDA, 24 hastada (22.2%) pozitifti. TDA pozitifliğine göre oluşturulan iki grup arasında; geleneksel risk faktörleri, ilaç kullanımı ve SVEF açısından fark yoktu. 5 yıllık takip sonucunda 7 hasta (6.5%) primer sonlanım noktasına ulaştı. Diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, TDA pozitifliği olan hastalarda, beş yıllık kardiyak mortalite, TDA pozitifliği olmayanlara göre, 10.7 kat oranında artmıştı.

SONUÇ
TDA pozitifliği genç yaş STYME hastalarında artmış kardiyak mortalite ile ilişkili olabileceğinden dolayı, klinisyenler bu populasyonda TDA testini dikkate almalıdır.

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, kardiyak mortalite, ani kardiyak ölüm, fatal aritmi, T-dalga alternansı

Cardiac Mortality Predictability of T-Wave Alternans in Young ST-Elevated Myocardial Infarction Patients with Preserved Cardiac Function

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Mustafa Umut Somuncu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale