Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Wolff–Parkinson–White Elektrokardiyografik Paterni olan Asemptomatik Çocuk ve Ergenlerin Elektrofizyolojik Özellikleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-41354 | DOI: 10.5543/tkda.2019.41354

Wolff–Parkinson–White Elektrokardiyografik Paterni olan Asemptomatik Çocuk ve Ergenlerin Elektrofizyolojik Özellikleri

Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı -Pediatrik ve Genetik Aritmi Merkezi, İstanbul, Türkiye

Amaç
Wolff–Parkinson–White (WPW) elektrokardiyografik paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenlerde uygun yaklaşım konusunda halen çelişiler bulunmaktadır. Bu çalışmada tamamen asemptomatik olan çocuk ve ergen WPW olgularının elektrofizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler
Nisan 2012 ile Nisan 2018 süresince, invaziv elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) ve kateter ablasyon uygulanmış, WPW paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenlerin, tıbbi kayıtları ve işlem verileri değerlendirildi.
Bulgular
149 tane EFÇ uygulanmış WPW paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenin verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 39 (% 26.2) hastada; atriyal fibrilasyon esnasında en kısa pre-eksite geçen iki RR dalgası arasındaki mesafenin (SPERRI) ≤250 ms yada aksesuar yol efektif refrakter peryodunun (APERP) ≤ 270 ms olduğu saptandı. Riskli antegrad iletim saptanan 39 hastaya ve ortodromik atiyoventriküler taşikardi indüklenen 45 hastaya ablasyon uygulandı. Ek olarak aile isteği nedeniyle 14 hastaya da ablasyon uygulandı.
Sonuç
Asemptomatik olan çocuk ve ergen WPW olgularının dörtte birinden fazlası, yüksek riskli antegrad iletim özellikleri sergilemektedir. Asemptomatik yüksek riskli çocuk ve ergen WPW olgularında ablasyon ilk sıra tedavi yöntemi olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Wolff–Parkinson–White elektrokardiyografi paterni, asemptomatik, çocuk, ani kardiyak ölüm

Electrophysiological Properties of Asymptomatic Children and Adolescents with the Wolff–Parkinson– White Electrocardiographic Pattern

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Serhat Koca, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale