Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Desandan Aortada Spontan Eko Kontrastın Klinik ve Ekokardiyografik Belirleyicileri ve Embolik Olaylarla İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(11): 671-678

Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Desandan Aortada Spontan Eko Kontrastın Klinik ve Ekokardiyografik Belirleyicileri ve Embolik Olaylarla İlişkisi

Güliz KOZDAĞ1, Tayfun ŞAHİN1, Ahmet VURAL1, Göksel KAHRAMAN1, Dilek URAL1, Ayşen AĞAÇDİKEN1, Ertan URAL1, Baki KOMSUOĞLU1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Spontan eko kontrast (SEK) dilate kardiyomiyopatili hastalarda (DKMP) sık rastlanan bir bulgudur ve sol atriyumda oluştuğunda embolik olaylarla ilişkilidir. Bununla birlikte desandan aortada SEK (DA-SEK) bulunması ve bu durumun embolik olaylarla ilişkisi çok az bilinmektedir. Bu çalışmada, DA-SEK?in sıklığı, klinik belirleyicileri ve 16 aylık takip sonrasında periferik embolik olaylarla ilişkisi incelendi. DKMP'li 67 ardışık hastaya (47 erkek, 20 kadın, ortalama yaş 60±11 yıl) transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografi yapıldı. Desendan aortada SEK 26 (%38) hastada mevcuttu ve düşük kardiyak indeks (p<0.001), sol atriyal SEK (p<0.001), sol ventriküler SEK (p<0.007), geniş aort kökü (p<0.009) ve kompleks aortik aterom plakları (p<0.001) ile ilişkiliydi. Çalışma grubunda DA-SEK ile yaş, cinsiyet, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus ve hipertansiyon arasında bir ilişki saptanmadı. Çok değişkenli analizde, DA-SEK oluşumu ile ilgili faktörler aortada aterosklerotik plak varlığı (p=0.04) ve kardiyak indeks düşüklüğü (p=0.009) idi. İzlem süresinde hastaların 8'i (%12) ani kardiyak ölüm veya terminal kalp yetersizliğinden dolayı öldü ve 5'i (%7) ölümcül olmayan serebrovasküler olay geçirdi. Embolik olay geçiren hastaların 4'ünde DA-SEK olmakla birlikte, aortada kompleks veya kalsifik aterom plağı hepsinde bulunmaktaydı. Çalışma grubunda başka tipte periferik embolik olay görülmedi. Dilate kardiyomiyopatili hastalarda transözofajiyal ekokardiyografi ile DA-SEK sık olarak saptanmakta olup, aortik aterom plakları, diğer kalp boşluklarında yüksek sıklıkta SEK bulunması ve düşük kardiyak indeks ile ilişkilidir. Embolik olayların toplam sayısı yüksek olmamakla birlikte, DA-SEK'den çok aortada kompleks veya kalsifik aterom plağı bulunması ile ilişkili oldukları görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aterom plağı, desandan aorta, dilate kardiyomiyopati, spontan eko kontrast

Clinical and Echocardiographic Determinants of Spontaneous Echocardiographic Contrast in the Descending Aorta Association with Embolic Events in Patients with Dilated Cardiomyopathy

Güliz KOZDAĞ, Tayfun ŞAHİN, Ahmet VURAL, Göksel KAHRAMAN, Dilek URAL, Ayşen AĞAÇDİKEN, Ertan URAL, Baki KOMSUOĞLU. Clinical and Echocardiographic Determinants of Spontaneous Echocardiographic Contrast in the Descending Aorta Association with Embolic Events in Patients with Dilated Cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(11): 671-678
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale