Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişiminin Tei indeksi ile öngörülmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-33558 | DOI: 10.5543/tkda.2019.33558

Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişiminin Tei indeksi ile öngörülmesi

Mehmet Yücel1, Hayrullah Alp2, Alaaddin Yorulmaz3, Sevim Karaarslan4, Tamer Baysal4
1Beyhekim Devlet Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Konya
2Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Konya
3Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya

AMAÇ
Çalışmamızın amacı, soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arter basıncını belirlemede bir ekokardiyografik parametre olan Tei indeksinin kullanılabilirliğinin belirlenmesidir.
Metot: İzole soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalığı olan ve cerrahi öncesi tanı amaçlı kalp kateterizasyonu yapılan 30 vaka ile 30 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Grupların sağ ve sol ventrikül fonksiyonları Tei indeksi belirlemek amacıyla doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi. Pulmoner ve sistemik kan akımları hesaplandı. Ortalama pulmoner arter basıncı ≥25 mmHg ve pulmoner vaskuler rezistans indeksi >3 WU/m2 olan vakalar pulmoner arteriyel hipertansiyon olarak kabul edildi. Pulmoner/sistemik kan akımı oranı ≥2 olanlar cerrahiye uygun vakalar olarak değerlendirildi.

BULGULAR
Sol ventrikül arka duvar ve sağ ventrikül ön duvardan ölçülen Tei indeksi değerleri pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan vakalarda (0.68±0.18, 0.67±0.16) pulmoner arteriyel hipertansiyonu olmayan vakalara (0.56±0.16, 0.51±0.12) göre belirgin olarak yüksek tespit edildi (p=0.027, p=0.001). Ayrıca, sol ventrikül arka duvardan elde edilen Tei indeksi ile ortalama pulmoner arter basıncı arasında belirgin korelasyon olduğu görüldü (korelasyon katsayısı: 0.491).

SONUÇ
Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalığı bulunan çocuklarda özellikle sağ ventrikülün çeşitli bölgelerinden ölçülen Tei indeksi değerleri, pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişiminin takibinde, bunun erken tanısında ve uygun zamanda cerrahiye karar vermede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyel hipertansiyon, çocuklar, Tei indeks, Dopler ekokardiyografi.

Prediction of the development of pulmonary arterial hypertension with Tei index in children

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Hayrullah Alp, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale