Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Elektrokardiyografik sağ ventrikül hipertrofisi mitral darlığı olan hastalarda pulmoner hipertansiyonun ciddiyetini belirler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(5): 405-408 | DOI: 10.5505/tkda.2012.24306

Elektrokardiyografik sağ ventrikül hipertrofisi mitral darlığı olan hastalarda pulmoner hipertansiyonun ciddiyetini belirler

Ali Deniz, Mücahit Tüfenk, Esmeray Acartürk
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana

AMAÇ
Romatizmal kalp hastalığı gelişmekte olan ülkelerde hala yaygındır. Mitral darlığı sol atriyum doluşunu engelleyerek sol atriyum ve pulmoner venöz basıncı artırır ve pulmoner hipertansiyona yol açar. Pulmoner hipertansiyon ise hastalığın uzun süredir var olduğunu ve girişimsel veya cerrahi tedavi gerektiğini gösteren sağ ventrikül hipertrofisine (SVH) yol açar. Bu çalışmada, elektrokardiyografik (EKG) SVH değerlendirilerek mitral darlığın yol açtığı pulmoner hipertansiyonun ciddiyeti araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Hastanemize başvuran ve mitral darlığı tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Klinik, EKG ve ekokardiyografik veriler kaydedildi. Elektrokardiyografik olarak SVH tanısı şu bulgulardan en az ikisinin varlığı ile koyuldu: V1R+V5S veya V6S >10.5 mm, V1R >6 mm, V1’de R >S, V1 S <2 mm, V6 R/S <0.4, V5.6 R <3 mm, aVR R >4 mm ve sağ eksen sapması.

BULGULAR
Altmış yedi hasta çalışmaya alındı (13 erkek, 54 kadın; ort. yaş: 44.9±14.5, dağlım 18-80 yaş). Bir erkek ve 14 kadın EKG ölçütlerine göre SVH tanısı aldı. Elektrokardiyografik SVH bulunan grupta pulmoner arter basıncı, sağ atriyal ve sağ ventriküler boyutlar, zirve ve ortalama transmitral basınç gradiyenti yüksek, mitral kapak alanı düşük olarak bulundu. Elektrokardiyografik SVH’nin %93 duyarlılık ve %92 özgüllük ile sistolik pulmoner arter basıncını 60 mmHg veya üzeri olarak öngördüğü saptandı.

SONUÇ
Elektrokardiyografik SVH’nin, daha ciddi mitral darlığı daha yüksek pulmoner arter basıncı ve sağ kalp boşluklarında genişleme ile ilişkili olduğu bulundu. Bu nedenle elektrokardiyografik SVH klinik pratikte pulmoner hipertansiyon ciddiyetini belirlemede basit ve kullanışlı bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte olan ülkeler, elektrokardiyografi, mitral kapak stenozu/komplikasyonlar, romatizmal kalp hastalığı/epidemiyoloji

Electrocardiographic right ventricular hypertrophy predicts the severity of pulmonary hypertension in patients with mitral stenosis

Ali Deniz, Mücahit Tüfenk, Esmeray Acartürk. Electrocardiographic right ventricular hypertrophy predicts the severity of pulmonary hypertension in patients with mitral stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(5): 405-408

Sorumlu Yazar: Ali Deniz, Türkiye
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale