Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Derlemeler Valsalva Manevrası [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(4): 251-257

Derlemeler Valsalva Manevrası

Mustafa ÇETİNER1, Y.Özhan GÖLDELİ1, Kaan KULAN1, Baki KOMSUOĞLU1
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Valsalva manevrası (VM) bireyin glottis kapalı iken ekspiryuma zorlanması esasına dayanmakta olup sol ventrikül fonksiyonlarının, kardiyak üfürümlerin ve otonom nöropati (ONP) nin ayırım ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yardımcı tanı yöntemidir. Manevra aynı zamanda supraventriküler takikardinin (SVT) sonlanmasında da ilk kademe tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Bu derlemede MV'nin fizyolojisi, tanı ve tedavi amaçlı kullanımı anlatılmaktadır. Derleme hazırlanırken kardiyovasküler otonom nöropatinin, kardiyak fonksiyonların ve üfürümlerin değerlendirilmesinde kullanılan diğer kardiyak otonomik testler tartışma dışı bırakılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Baroreseptör refleksi, Valsalva anevrizması

Reviews Valsalva's Maneuver

Mustafa ÇETİNER, Y.Özhan GÖLDELİ, Kaan KULAN, Baki KOMSUOĞLU. Reviews Valsalva's Maneuver. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(4): 251-257
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale