Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizminin Erken Koroner Arter Hastalığı Gelişimindeki Rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(1): 23-27

Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizminin Erken Koroner Arter Hastalığı Gelişimindeki Rolü

Tamer AKBULUT1, Tuba BİLSEL1, Hüseyin UYAREL1, Sait TERZİ1, Nurten SAYAR1, Alper AYDIN1, Şennur Ünal DAYİ1, Figen ÇİLOĞLU2, Bayram BAĞIRTAN1, İsmail PEKER3, Kemal YEŞİLÇİMEN1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2GENLAB Medikal Tanı ve Araştırma Laboratuarı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Fakültesi, İstanbul

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) gen polimorfizminin çeşitli kardiyovasküler patolojilere olan etkisi tartışılmaktadır. Biz de çalışmamızda bu genetik faktörün Türk toplumunda erken koroner arter hastalığı gelişimi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Koroner arter hastalığı tespit edilmiş 50 yaş ve daha altındaki 139 olgunun konvansiyonel risk faktörleri ve ACE genotip dağılımları, aynı yaş grubundaki koroner arter hastalığı tespit edilmeyen 67 olguyla karşılaştırıldı. Erken koroner arter hastalığı tespit edilen ve edilmeyen her iki gruptaki ACE genotip dağılımı benzer şekildeydi. (Çalışma grubunda ACE I/I: %13.7; ACE I/D: %59; ACE D/D: %27.3; kontrol grubunda ACE I/I: %17.9, ACE I/D: %57.2, ACE D/D: %27.9). ACE D/D genotipinin erken koroner arter hastalığı relatif risk oranı 0.88 (p > 0. 05) ve D alelinin relatif risk oranı 1.03 (p > 0.05) bulundu. Buna karşın total kolesterol seviyesi, HDL kollesterol seviyesi, LDL kolesterol seviyesi, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi ve diabet sıklığı erken koroner arter hastalığı tespit edilen grupta istatistiksel anlamlı şekilde farklı bulundu.
SONUÇ
Sınırlı bir örnekleme dayanan gözleme göre, ACE gen polimorfizmi Türk toplumunda erken koroner arter hastalığı gelişiminde rol oynayan bir faktör olarak görünmemektedir. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 23-27)

Anahtar Kelimeler: ACE genotipi, erken koroner arter hastalığı

The Role of Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism in the Development of Premature Coronary Artery Disease

Tamer AKBULUT, Tuba BİLSEL, Hüseyin UYAREL, Sait TERZİ, Nurten SAYAR, Alper AYDIN, Şennur Ünal DAYİ, Figen ÇİLOĞLU, Bayram BAĞIRTAN, İsmail PEKER, Kemal YEŞİLÇİMEN. The Role of Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism in the Development of Premature Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(1): 23-27
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale