Kardiyoprotektif ve anjiyojenik bir biyobelirteç olan ghrelin düzeyi koroner kolateral gelişimini ve koroner aterosklerozun ciddiyetini öngördürebilir mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 316-323 | DOI: 10.5543/tkda.2017.96169

Kardiyoprotektif ve anjiyojenik bir biyobelirteç olan ghrelin düzeyi koroner kolateral gelişimini ve koroner aterosklerozun ciddiyetini öngördürebilir mi?

Mehmet Kadri Akboğa1, Gülten Taçoy2, Canan Yılmaz Demirtaş3, Sedat Türkoğlu2, Bülent Boyacı2, Atiye Çengel2
1Turkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye.
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Türkiye.
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara Türkiye

AMAÇ
Ghrelin ateroskleroz ilerleyişini engelleyerek, damar enflamasyonunu baskılayarak ve yeni damar oluşumunu uyararak kardiyovasküler sistem üzerinde koruyucu bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı ciddi koroner arter hastalığı olan hastalarda serum ghrelin düzeyinin koroner kollateral gelişimi ve SYNTAX skoru üzerindeki etkisini incelemektir.

YÖNTEMLER
En az bir büyük koroner arterinde ≥%90 darlık olan toplam 91 hasta ileriye dönük olarak bu kesitsel-gözlemsel çalışmaya alındı. Kollateral derecelendirilmesi Rentrop-Cohen sınıflamasına göre yapıldı. Grade 2 veya 3 kollaterali olan hastalar iyi kollateral grubuna, grade 0 veya 1 kollaterali olan hastalar ise kötü kollateral grubuna dahil edildi. Serum ghrelin ve vasküler endotelyal büyüme faktörü A (VEGF-A) düzeyleri radyoimünoanaliz ve ELISA kitleri kullanılarak ölçüldü.

BULGULAR
Serum ghrelin ve VEGF-A düzeyleri iyi kollateral grubunda anlamlı derecede daha yüksekti. Üstelik, Spearman korelasyon analizinde ghrelin ile SYNTAX skoru (r=-0.348, p=0.001) arasında anlamlı ters bir korelasyon vardı. Çok-değişkenli lojistik regresyon analizinde ghrelin (odds oranı [OO]: 1.013; %95 güven aralığı [GA]: 1.011–1.017; p=0.013), VEGF-A, açlık plazma glukozu ve kronik tam tıkanma varlığının iyi koroner kollateral gelişiminin bağımsız öngördürücüleri olduğu gösterildi. ROC (Receiver operating characteristic) eğrisi analizinde ise serum ghrelin kestirim değeri ≥781 pg/mL alındığında, iyi koroner kollateral gelişimini %73.1 duyarlılık ve %67.7 özgüllük ile öngördürdüğü saptandı.

SONUÇ
Ghrelinin antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri sayesinde endotel fonksiyonlarını koruyarak ve yeni damar oluşumunu uyararak iyi koroner kollateral gelişimini sağlarken aynı zamanda koroner ateroskleroz gelişimini engellediği sonucu çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyogenez, Ghrelin, iyi kollateral geliş, im; SYNTAX skoru; VEGF.

As cardioprotective and angiogenic biomarker, can ghrelin predict coronary collateral development and severity of coronary atherosclerosis?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Kadri Akboğa, Gülten Taçoy, Canan Yılmaz Demirtaş, Sedat Türkoğlu, Bülent Boyacı, Atiye Çengel. As cardioprotective and angiogenic biomarker, can ghrelin predict coronary collateral development and severity of coronary atherosclerosis?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 316-323

Sorumlu Yazar: Gülten Taçoy, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale