Prospektif İncelemede Koroner Mortalitenin En İyi Belirleyicisi Kan Basıncı Yetişkinlerimizde 10 yılda Ortalama 5/3 mmHg'dan Fazla Arttı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 344-353

Prospektif İncelemede Koroner Mortalitenin En İyi Belirleyicisi Kan Basıncı Yetişkinlerimizde 10 yılda Ortalama 5/3 mmHg'dan Fazla Arttı

Altan ONAT1, Ömer BAŞAR1, İbrahim KELEŞ1, Vedat SANSOY1, Burak ERER1, Beytullah YILDIRIM1, Ali ÇETİNKAYA1, Köksal CEYHAN1, Ömer UYSAL1
Türk Kardiyoloji Derneği; İ.Ü. Cerrahpaşa;İstanbul Tıp Fakülteleri ve Kardiyoloji Enstitüsü;S. Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

TEKHARF Çalişmasi orijinal kohortwwn biiyük bir böliimiiniin 10 y1l sonra yeniden izlendiği taranıada 1895 kişi (ortalama yaş 50.6 ±14) kan basmcmdaki değişimler açiSindan cinsiyet ve yaş gruplan katmanlamasiyle değerlendirildi. Türkiye genelinde 10 yilda - yaşianmadan anndinlmak suretiyle - ortalama sisto/ik ve diyastolik basmçlarm erkekle +4.41+2.7 mmHg, kadmda +6.41+4.2 mmHg yükseldiği anlaş i lcb. Eski ve yeni kohortu içeren 2455 kalllmı cida antihipertansif ilaç kullanan ya da ( 140 ve/veya ~90 mmHg üzerindeki hipertansiyon preva/aıı s1 erkeklerde %40, kadınlarda %51.6 bulundu. Buna göre halen 5 milyon Türk erkeği ile 6.5 milyon kaduunda hafif ya da daha şiddetli hipertansiyon bulunduğu tahmin edildi. Halkimizcia kan basmcı yüksek olan fert/erin %45'inintansiyon ilac1 kulla nd1ğ1 ve b unların %42 'sinin tansiyommun ya normal Sinırlarda ya da hafif hipertansiyon düzeyinde tu tu/abildiği, böylece ülkemizde antihipertansif ilaç uygu/ amasuun giderek yaygm/ik ve etkinlik kazandiğ i öne süriilebilir. Sisto/ik ve diyastolik basmç, çeşitli risk parametreleri arasmda, en giiçlii bağm11y1 her iki cinsiyelle de bel çevresi ile, sonra da viicıa ağirli ğ iyla göstermekteydi. 1990 yilmdaki "sağlik/i" popii/asyanun 10 yillik izlenmesinde yeni gelişe n fatal veya fatal olmayan koroner kalp hastalığı (KKH) için öngörii lojistik regresyon modelinde incelendiğinde, sisro/ik KB 'nın nonfatal koroner olaylar için yalmz erkeklerde ve SI/1/rda anlamlı bir rol oynadiğ i , ama koroner mortalitenin en iyi öngördüriiciisii olduğu, /0 mmHg farkm martaliteyi her iki cinsiyelle %59 arllrdiğ i saptandi. Koroner morbidite için diyasto/ik KB sadece kadm/ arda snurda anlam taŞidi. Sisrolodiyasrolik bas1nç {arku11n ve düş ük eliyasto/ik basmcm halkmuzcia koroner olayları hiç değilse erkeklerde öng ördiirdiiğ ii iizerinde ilk kez c/uru/du.

Anahtar Kelimeler: Antihipertansif tedavi, epidemiyoloji, hipertansiyon preva/ansı , kan basıncı, koroner kalp hastalığı,koroner mortalite

Blood Pressure, on Prospective Analysis the Best Predictor of Coronary Mortality in Turkish Adults, Rose by a Mean of Over 5/3 mmHg in the Past 10 Years

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Ömer BAŞAR, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY, Burak ERER, Beytullah YILDIRIM, Ali ÇETİNKAYA, Köksal CEYHAN, Ömer UYSAL. Blood Pressure, on Prospective Analysis the Best Predictor of Coronary Mortality in Turkish Adults, Rose by a Mean of Over 5/3 mmHg in the Past 10 Years. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 344-353
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale