Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi Yeni Pulmoner Hipertansiyon Tanımlamasının Pre-kapiller Pulmoner Hipertansiyon Prevalansına Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-80027 | DOI: 10.5543/tkda.2019.80027

Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi Yeni Pulmoner Hipertansiyon Tanımlamasının Pre-kapiller Pulmoner Hipertansiyon Prevalansına Etkisi

Umit Yasar Sinan, Özge Çetinarslan, Alev Arat-Özkan, Murat Kazim Ersanli, MEHMET SERDAR KÜÇÜKOGLU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ
1. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresinde (Genova, 1973) pulmoner hipertansiyon (PH), sağ kalp katateri ile istirahatte supin pozisyonunda ölçülen ortalama pulmoner arter basıncınının (PAB) ≥ 25 mmHg olması olarak tanımlandı. Bu sene düzenlenen 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi’nde (Nice, 2018) ise bu tanımın, ortalama PAB > 20 mmHg, pulmoner kapiller uç basıncı (PKUB) <15 mmHg ve pulmoner vasküler direnç (PVR) > 3 WU olarak güncellenmesi önerildi. Bu çalışmada yeni tanımlamayla birlikte pre-kapiller PH hasta sayımızdaki artış miktarını araştırmayı amaçladık.

METOD
2017-2018 yılları arasında, hastanemizde çeşitli endikasyonlarla yapılan sağ kalp kateteri raporları tarandı. Hem 2015 Avrupa Kardiyoloji ve Solunum Derneği (ESC/ERS) hem de 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi PH tanı kriterleri kullanılarak, PH tanısı alan hasta sayısı (%) hesaplandı.

SONUÇLAR
Bir yıllık periyotta hastanemizde 58 hastaya sağ kalp katateri uygulandı. İşlemlerin çoğunluğu PH ayırıcı tanısı endikasyonuyla (N: 52) uygulandı. Diğer endikasyonlar arasında kalp kapak hastalığı ve sol kalp hastalıkları yer almaktaydı (N: 6). Hastaların 40’ı kadın (%69), 18’i erkek (%31) hastalardan oluşmaktaydı. Çalışma grubunun ortalama yaşı 53.3 ± 16.6. Sağ kalp kataterinde ortalama PAB 36.4 ± 16.4 mmHg, ortalama PKUB: 12.6 ± 3.9 ve ortalama PVR: 4.9 ± 4.4 WU olarak saptandı. 2015 ESC ve ERS PH kılavuz tanı kriterlerine göre PH tanısı alan hasta sayısı 43/58 (%74.1) iken, bu oran 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi PH tanı kriterlerine göre 50/58 (%86.2) olarak saptandı.

SONUÇ
6. Dünya PH Kongresinde yeni hemodinamik pre-kapiller PH tanımlamasıyla hasta sayısındaki artışın < %10 olacağı ön görülürken, bizim çalışmamızda bu artış daha belirgin (%12.1) olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi, pre-kapiller PH, hemodinami, sağ kalp katateri

The impact of the New Pulmonary Hypertension Definition of the World Symposia on Pulmonary Hypertension on The Prevalence of Pre-capillery Pulmonary Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Umit Yasar Sinan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale