Sol taraflı endokarditte daptomisin: Tek merkez deneyimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 310-315 | DOI: 10.5543/tkda.2017.60784

Sol taraflı endokarditte daptomisin: Tek merkez deneyimi

Burak Açar1, Yasemin Tezer Tekçe2, Çağrı Yayla1, Sefa Ünal1, Ahmet Göktuğ Ertem1, Bihter Şentürk3, Sinan Aydoğdu1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Ankara, Turkey
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Enfektif endokardit, tedavi yaklaşımlarındaki gelişmelere rağmen, yüksek mortalite ve morbidite oranları ile seyretmektedir. Antibiyotik tedavisine dirençli suşların gelişmesiyle beraber, standart antibiyotik rejimleri dışında yeni ajanların etkinliğine yönelik araştırmalar devam etmektedir. Bu ajanlardan biri olan daptomisin stafilokok bakteriyemisi ve sağ taraflı endokardit tedavisi için onay almıştır. Bu çalışmada, sol taraflı enfektif endokardit hastalarında daptomisinin etkinliği geriye dönük olarak araştırılmıştır.

YÖNTEMLER
Çalışmaya, Duke kriterlerine göre sol taraflı enfektif endokardit tanısı alarak daptomisin tedavisi verilmiş 14 hasta (ortalama yaş 50.9±16.5; dağılım 24–70 yıl) dahil edildi. Sonlanım noktaları klinik iyileşme, mikrobiyolojik eradikasyon ve hastane içi ölüm olarak belirlendi.

BULGULAR
On üç hastada (%92.8) kan kültürü pozitifti ve bir hasta dışında tümünde stafilokoklar izole edildi (%92.3). Daptomisin 6 veya 8 mg/kg/gün dozunda ortalama 40.6±4.4 gün süreyle monoterapi olarak uygulandı. Klinik iyileşme oranı %71.4 mikrobiyolojik eradikasyon oranı ise %85.7 idi. Klinik iyileşme süresi ortalama 8.7±3.2 gün, mikrobiyolojik eradikasyon süresi ise ortalama 11.1±3.6 gün sürdü. Altı hastada ilaca bağlı yan etkiler tespit edildi, ancak hastalarda ilacı bırakma gerekliliği olmadı. On hasta komplikasyonsuz olarak iyileşti. İki hasta tedavi devam ederken kalp yetersizliği ve çoklu organ yetersizliğine bağlı olarak kaybedilirken, iki hasta da erken kardiyak cerrahi gerekliliği nedeniyle ameliyat edildi, ancak ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi.

SONUÇ
Sol taraflı enfektif endokardit olgularında daptomisin etkinlik ve güvenilirlik açısından standart antibiyotik tedavisine alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Daptomisin, sol taraflı infektif endokardit, S.aureus

Daptomycin in left-sided endocarditis: A single center experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burak Açar, Yasemin Tezer Tekçe, Çağrı Yayla, Sefa Ünal, Ahmet Göktuğ Ertem, Bihter Şentürk, Sinan Aydoğdu. Daptomycin in left-sided endocarditis: A single center experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 310-315

Sorumlu Yazar: Çağrı Yayla, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale