Otoimmün hepatit olan hastalarda ventrikül repolarizasyonu parametreleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 333-338 | DOI: 10.5543/tkda.2017.57870

Otoimmün hepatit olan hastalarda ventrikül repolarizasyonu parametreleri

Burak Açar1, Mahmut Yüksel2, Çağrı Yayla1, Özgür Kırbaş1, Sefa Ünal1, Ahmet Göktuğ Ertem1, Koray Demirtaş1, Mustafa Kaplan2, Meral Akdoğan2, Sabite Kaçar2, Ertuğrul Kayaçetin2, Sinan Aydoğdu1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Turkey
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara, Turkey

AMAÇ
Otoimmün hepatit (OİH) hem çocuklar hem yetişkinleri etkileyen bir karaciğer hastalığıdır. Tanımlanamamış bir etiyoloji ile birlikte enflamatuvar karaciğer histolojisi, artmış transaminaz düzeyleri, organa özgü olmayan otoantikorların ve immünoglobülin G seviyelerinin artışı ile karakterizedir. Ventriküler repolarizasyon önceden karaciğer sirozu olan hastalarda T dalgası ve QT aralığı ölçümleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Ventriküler repolarizasyon QT aralığı, QT dispersiyonu ve T dalga ölçümleri kullanılarak tanımlanabilir. Son zamanlarda, Tp-e aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranlarının ventrikül aritmisi ve mortaliteyi öngörmede yeni göstergeler olabilecekleri gösterilmiştir. Bu çalışmada, OİH’de Tp-e aralığı ve Tp-e/QT oranını kullanarak ventrikül repolarizasyonunu araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
OİH’li 31 ve 31 sağlıklı kontrol olgusu çalışmaya alındı. Tp-e aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranı 12 derivasyonlu elektrokardiyogram ile ölçüldü.

BULGULAR
QT aralığı (378.9±41.4 ve 350.0±22.7; p=0.001), QTc aralığı (396.8±46.7 ve 367.3±34.9; p=0.039), Tp-e aralığı (68.2±12.3 ve 42.5±6.8; p<0.001), Tp-e/QT oranı (0.18±0.02 ve 0.12±0.01; p<0.001) ve Tp-e/QTc oranı (0.17±0.02 ve 0.11±0.01; p<0.001) OİH’li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu.

SONUÇ
Çalışmamız Tp-e aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranlarının OİH’li hastalarda artmış olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Otoimmün hepatit, Tp-e aralığı, Tp-e/QT oranı

Parameters of ventricular repolarization in patients with autoimmune hepatitis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burak Açar, Mahmut Yüksel, Çağrı Yayla, Özgür Kırbaş, Sefa Ünal, Ahmet Göktuğ Ertem, Koray Demirtaş, Mustafa Kaplan, Meral Akdoğan, Sabite Kaçar, Ertuğrul Kayaçetin, Sinan Aydoğdu. Parameters of ventricular repolarization in patients with autoimmune hepatitis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 333-338

Sorumlu Yazar: Çağrı Yayla, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale