Nötrofil lenfosit oranı ve CHA2DS2-VASc risk puanlamasının perkütan mitral balon valvüloplastiye aday hastalardaki sol atriyal pıhtı ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 339-347 | DOI: 10.5543/tkda.2017.50475

Nötrofil lenfosit oranı ve CHA2DS2-VASc risk puanlamasının perkütan mitral balon valvüloplastiye aday hastalardaki sol atriyal pıhtı ile ilişkisi

Orhan Maden, Kevser G Balci, Mustafa M Balci, Serdar Kuyumcu, Hatice Selçuk, Mehmet T Selçuk
Türkiye Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ
Enflamasyon ve pıhtılaşmaya yatkınlık arasındaki ilişki daha önce tanımlanmıştır. Biz bu çalışmada, romatizmal mitral darlığında sol atriyal pıhtı ve spontan eko kontrast (SEK) varlığının nötrofil lenfosit oranı (NLO) ile ilişkisini ve CHA2DS2-VASc risk puanlamasının mitral darlığı olan hastalarda sol atriyal pıhtı varlığını öngördürmedeki kullanılırlığını araştırdık.

YÖNTEMLER
Mitral darlığı bulunan 188 hastada ve 35 sağlıklı kontrol olgusunda NLO ve CHA2DS2-VASc risk puanlamasını değerlendirdik. Kontrol grubu hariç, bütün değerlendirmeler ayrıca ritim durumuna göre de yapıldı.

BULGULAR
Mitral darlığı bulunan hastaların 31’inde sol atriyal pıhtı ve 142’sinde de SEK mevcuttu, 15 hastada ise pıhtı ya da SEK izlenmedi. Ritim durumuna göre mitral darlıklı hastalar ikiye ayrıldığında; sinüs ritmi (SR) olan hastaların (n=105, 55.8%); %9.5’inde sol atriyal pıhtı ve %78’inde SEK mevcuttu. Sinüs ritminde olan grupta; medyan NLO pıhtı-pozitif olan grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Atriyum fibrilasyonu (AF) olan hastalarda; NLO pıhtı ya da SEK varlığına göre farklılık göstermedi (p=0.214). Medyan CHA2DS2-VASc puanı pıhtı ya da SEK varlığına göre yine bütün gruplarda anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05).

SONUÇ
Artmış NLO sinüs ritmindeki mitral darlıklı hastalarda sol atriyal pıhtı varlığı ile ilişkilidir. Sonuçlarımıza göre CHA2DS2-VASc risk puanlamasının mitral darlığında sol atriyal pıhtı varlığını öngördürmedeki yararı tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mitral darlığı, nötrofil, lenfosit, pıhtı.

Association of neutrophil/lymphocyte ratio and CHA2DS2-VASc score with left atrial thrombus in patients who are candidates for percutaneous mitral balloon valvuloplasty

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Orhan Maden, Kevser G Balci, Mustafa M Balci, Serdar Kuyumcu, Hatice Selçuk, Mehmet T Selçuk. Association of neutrophil/lymphocyte ratio and CHA2DS2-VASc score with left atrial thrombus in patients who are candidates for percutaneous mitral balloon valvuloplasty. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 339-347

Sorumlu Yazar: Kevser G Balci, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale