Normal böbrek işlevi olan hipertansif hastalarda serum lipit parametreleri ile renal kare sayıları arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 348-354 | DOI: 10.5543/tkda.2017.05248

Normal böbrek işlevi olan hipertansif hastalarda serum lipit parametreleri ile renal kare sayıları arasındaki ilişki

Emrah Ipek1, Mustafa Yolcu2, Erkan Yıldırım1
1Erzurum Bölge Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Erzurum
2Arel Universitesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul

AMAÇ
Ateroskleroz renovasküler hastalığa katkıda bulunabilir ve yüksek kolesterol düzeyleri hastalığın ilerlemesi için risk faktörüdür. Renal kare sayısı (RKS) ana renal arter ve segmental dallarındaki makrovasküler kan akımını gösteren nesnel bir yöntemdir. Bu çalışmada, serum lipit parametreleri ile RKS arasındaki ilişki incelendi.

YÖNTEMLER
Kesitsel olarak kurgulanan calışmaya 116 hipertansif hasta alındı ve hastalar serum LDL kolesterol seviyelerine göre iki gruba ayrıldı. Grup 1’de LDL<130 mg/dL olan 60, grup 2’de ise LDL seviyesi 130 mg/dL ve üzeri olan 56 hasta mevcuttu. Hastalar serum toplam kolesterol (TK) seviyelerine göre de iki gruba ayrıldı (TK <200 mg/dL olan 52 hasta grup 1’de, TK 200 mg/dL ve üzeri olan 64 hasta grup 2’de).

BULGULAR
Ortalama RKS, grup 2’de grup 1’e kıyasla daha yüksekti (p<0.001). Her iki böbreğin RFK’ları ayrı ayrı grup 2’de grup 1’e göre daha yüksekti (sırasıyla, p<0.001 ve p=0.023). Toplam kolesterol temelli gruplarda da benzer sonuçlar elde edildi. RKS, sigara (paket yıl), TK ve LDL ile anlamlı pozitif ilişkiye sahipti (sırasıyla, r=0.326, p=0.035; r=0.393, p=0.010; r=0.386, p=0.012). Çoklu değişkenli lineer regresyon analizinde LDL, TK, sigara ve kreatinin klirensi, RKS’nin bağımsız tahmin ettiricileri olarak bulundu.

SONUÇ
Normal böbrek işlevi olan hipertansif hastalarda LDL, TK ve sigara RKS’yı tahmin ettirebilir ve yoğun risk faktörü modifikasyonu böbrek yetersizliği riskini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolesterol, hipertansiyon, LDL, renal kare sayısı, sigara.

The relationship between serum lipid parameters and renal frame count in hypertensive patients with normal renal functions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emrah Ipek, Mustafa Yolcu, Erkan Yıldırım. The relationship between serum lipid parameters and renal frame count in hypertensive patients with normal renal functions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 348-354

Sorumlu Yazar: Emrah Ipek, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale