Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Biküspit aort kapak fenotiplerinin ve ilişkili patolojilerin değerlendirilmesi: bir transözofajiyal ekokardiyografi çalışması
Assessment of bicuspid aortic valve phenotypes and associated pathologies: a transesophageal echocardiographic study
Selcen Yakar Tülüce, Kamil Tülüce, Ersin Çağrı Şimşek, Özgen Şafak, Mehmet Şefa Ökten, Zeynep Yapan Emren, Sadık Volkan Emren, Uğur Kocabaş, Serdar Bayata, Cem Nazlı
doi: 10.5543/tkda.2017.03152  

2.
Akut Pulmoner Embolide Sağ Ventrikül Çıkış Yolu Fraksiyonel Kısalma ile Pulmoner Emboli Ciddiyet Indeksi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Right Ventricular Outflow Tract Fractional Shortening and Pulmonary Embolism Severity Index in AcutePulmonaryEmbolism
Ekrem Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Suzan Şahan, Murat Gül, Ahmet Korkmaz, Omaç Tüfekçioğlu


3.
Koroner Arter Hastalarında Statin Uyumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tek Merkez Gözlemsel Çalışma
Assessment of Factors Related to Statin Non-adherence in Patients with Established Coronary Artery Disease: A Single Center Observational Study
Tuba Özdemir, Irfan Sahin, Ilhan Ilker Avci, Baris Gungor, Eser Durmaz, Sevil Tugrul, Mert Ilker Hayıroğlu, Serdar Kahyaoglu, Orkhan Karımov, Ertuğrul Okuyan
doi: 10.5543/tkda.2017.89947  

4.
Tanı Almamış veya Yeterli Tedavi Almayan Ailesel Hiperkolestrolemi Hastalarının Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Laboratuvar Kayıtlarından Tespit Edilmesi
Identifying Undiagnosed or Undertreated Patients with Familial Hypercholesterolemia from the Laboratory Records of a Tertiary Medical Center
Cem Haymana, Hamza Berlik, Yalçın Güneş, Orhan Enes Tunçez, Cihat Aytekin, Zafer Tapıkara, Hüseyin Güzel, Özlem Öztürk, Cem Barçın, Taner Özgürtaş, Ömer Azal, Alper Sönmez


5.
Primer Perkütan Koroner Girişim ile Tedavi Edilen ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Stent Restenozu ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Relationship between the Extent of Coronary Artery Disease and In-stent Restenosis in Patients with Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention
Erkan Yıldırım, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Barış Buğan, Yalçın Gökoğlan, Suat Görmel, Salim Yaşar, Mustafa Koklu, Atila İyisoy, Cem Barçın


6.
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu kılavuzluğunda tedavi seçimi: Önerilere ne kadar uyuyoruz?
The Choice of Treatment Based on Turkish Hypertension Consensus Report: Do We Follow The Recommendations?
Gülden Yürüyen, İlkim Deniz Toprak, Zeki Toprak, Murat Akarsu, Pınar Demir, Yücel Arman, Eylem Özgün Çil, Mustafa Özcan, Sedat Irmak, Özgür Altun, Şengül Aydın Yoldemir, Hasan Eruzun, Tufan Tükek
doi: 10.5543/tkda.2017.86344  

7.
Bipolar Bozukluğun manik, depresif ve ötimik evrelerinde bir kardiyovasküler risk belirleyicisi olarak Aterojenik Plazma İndeksi
Atherogenic Index of Plasma as a cardiovascular risk marker in manic, depressive and euthymic stages of Bipolar Disorder
Tevfik Kalelioglu, Pelin Unalan, Burcu Kok, Sule Sozen, Ozge Yuksel, Mustafa Akkus, Refik Cihnioglu, Nesrin Karamustafalioglu
doi: 10.5543/tkda.2017.23350  

8.
Ciddi aort darlığı olan hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonunun subklinik bozulması: Bir speckle tracking ekokardiyografi çalışması
Subclinical left ventricular systolic dysfunction in patients with severe aortic stenosis: A speckle tracking echocardiography study
Betul Cengiz, Şükrü Taylan Şahin, Selen Yurdakul, Serkan Kahraman, Ayşen Bozkurt, Saide Aytekin


9.
Koroner Arter Bypass Ameliyatı Sonrası Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Healthy Lifestyle Behaviors After Coronary Artery Bypass Surgery
Semiha Alkan, Esengül Topal, Muhammet Onur Hanedan, İlker Mataracı
doi: 10.5543/tkda.2017.98442  

10.
Tersiyer Bir Kliniğin İleri Kardiyak Bakım Ünitesinde İntra-aortik Balon Pompası Takılan Akut Koroner Sendrom Hastalarının Klinik Karakteristikleri ve Sonlanımları
Clinical Characteristics and Outcomes of Acute Coronary Syndrome Patients with Intra-aortic Balloon Pump in Intensive Cardiac Care Unit of a Tertiary Clinic
Mert İlker Hayıroğlu, Yiğit Çanga, Özlem Yıldırımtürk, Emrah Bozbeyoğlu, Ayça Gümüşdağ, Ahmet Okan Uzun, Koray Kalenderoğlu, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Murat Acarel, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.11126  

11.
EPHESUS (Kılavuzlara Uyumun, Bilgi ve Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi
Rationale, design and methodology of the EPHESUS (Evaluation of Perceptions, Knowledge and Compliance with tHE Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of HypercholeSterolemia) Study
Volkan Doğan, Özcan Başaran, Bülent Özlek, Oğuzhan Çelik, Eda Özlek, Kadir Uğur Mert, İbrahim Rencüzoğulları, Gurbet Özge Mert, Marwa Mouline Doğan, Murat Biteker, Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.73861  

OLGU BILDIRISI
12.
Williams Sendromu Olan Bir Hastada Aortik Ark Ve İsthmus’un Yaygın Hipoplazisi
Diffuse Hypoplasia of the Aortic Arch and isthmus in a Patient with Williams Syndrome
Ismihan Selen Onan, Erkut Ozturk, Aylin Demirel Basgoze, Ayse Cicek, Burak Onan


13.
Primer perkütan koroner girişim esnasında gelişen koroner arter perforasyonunun geç dönem bir komplikasyonu: Koroner arterio-venöz fistül
A long-term complication of coronary artery perforation developed during primary percutaneous coronary intervention: Coronary arteriovenous fistula
Kayıhan Karaman, Metin Karayakalı, Arif Arısoy, İlker Akar, Ataç Çelik


14.
Primer Kardiyak Lenfoma: Başarılı Rezeksiyon Ve Rekonstrüksiyon
Successful Resection And Reconstruction Of Primary Cardiac Lymphoma
Barcin Ozcem, Hatice Soner Kemal, Ozlem Balcioglu, Hanife Ozkayalar, Ilhan Sanisoglu


15.
Etkisiz endokardiyal defibrilasyonun subkutan yol ile tedavisi
Treatment of ineffective endocardial defibrilation with subcutaneous array: a case report
Özgür Kaplan, Sabri Demircan


16.
Parahisyan çıkışlı prematür ventriküler kompleks ile indüklenen kardiyomyopatinin başarılı radyofrekans ablasyonundan sonra düzelmesi.
Recovery from premature ventricular complex induced cardiomyopathy after successful radiofrequency ablation of parahisian origin
Gökhan Aksan, Ali Elitok, Mehmet Tezcan, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet


17.
Terapötik dozda propafenon kullanmakta olan bir hastada alkol kullanımı sonrası gelişen ciddi kardiyak toksisite
A severe cardiac toxicity just after alcohol intake in a patient using therapeutic dose of propafenone
Zubeyde Bayram, Ahmet Guner, Cem Dogan, Fatih Yılmaz, Nihal Ozdemir
doi: 10.5543/tkda.2017.84553  

18.
PET-BT ile Tanısı Konan Aort Koarktasyon Endarteriti
Endarteritis of Coarctation of the Aorta Diagnosed with PET-CT
Ümit Yaşar Sinan, Burcu Dirlik Serim, Rukiye Yildirim, Ozge Cetinarslan, Mehmet Serdar Kucukoglu


19.
26 yıllık Accufix atriyal elektrodun TightRail™ dönen genişletici kılıf kullanılarak transvenöz ekstraksiyonu
Transvenous extraction of a 26-year-old Accufix atrial lead using TightRail™ rotating dilator sheath
Anar Mammadli, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
doi: 10.5543/tkda.2017.56239  

20.
Drospirenon - Ethinyl Estradiol (Oral Kontraseptif) Kullanımına Bağlı Eşzamanlı İki Koroner Arterin Tam Tıkanması
Simultaneous Total Occlusion of Two Coronary Arteries Associated with Use of Drospirenon - Ethinyl Estradiol (Oral Contraceptive)
Hüsnü Atmaca, Diyar Koprulu, Tuncay Kiris, Gonul Zeren, Irfan Sahin
doi: 10.5543/tkda.2017.57606  

21.
Perkütan koroner girişim sırasında kateter kaynaklı gelişen aortokoroner diseksiyon: başarılı aortoostiyal stentleme
Catheter induced aortocoronary dissection during percutaneous coronary intervention: successful aortoostial stenting
Ahmet Gürdal, Süleyman Sezai Yıldız, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2017.88865  

22.
Rivaroksabana Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Alveolar Hemoraji
A Rare Complication in a Patient Receiving Rivaroxaban: Alveolar Hemorrhage
Salih Kılıç, Erhan Saraçoğlu, Gülin Alkan


23.
Kapak içi Kapak transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) Sonrasında Ortaya Çıkan Akut Myokard Enfarktüsü ve Bunun Perkutan Koroner Girişimle Tedavisi
Acute Myocardial Infarction Shortly After Valve-in Valve Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) Successfully Managed With An Apparently Challenging Percutaneous Coronary Intervention
Kenan Yalta, Çağlar Kaya, Yüksel Aksoy, Mustafa Yılmaztepe, Fatih Kardaş
doi: 10.5543/tkda.2017.03256  

24.
Dev Koroner Arter Anevrizmasına Perkütan Yaklaşım: Başarılı Kaplanmış Greft Stent Implantasyonu
Percutaneous Approach to Giant Coronary Artery Aneurysm: Successful Implantation of Covered Stent Graft
Fatih Yilmaz, Tugba Aktemur, Aykun Hakgör, Zübeyde Bayram, Cem Dogan

Makale Özeti

25.
Mitral-aortik bileşke psödoanevrizması ve septal anevrizma ile komplike olan biküspit kapak infektif endokardit olgusu
Infective endocarditis of bicuspit aortic valve complicated by septal aneurysm and mitral-aortic intervalvular fibrosa pseudoaneurysm
Hicaz Zencirkıran Ağuş, Oya Atamaner, Begüm Uygur, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2017.50245  

26.
Pulmoner Arter Kanlanması Koroner Arterlerden Olan Pulmoner Atrezili İki Olgu Sunumu ve Cerrahi Tedavisi
Case Report and The Surgical Treatments of Two Cases with Pulmonary Atresia in which Pulmonary Arteries is Circulated by Coronary Arteries
Kahraman Yakut, Kursad Tokel, Birgul Varan, Ilkay Erdogan, Murat Ozkan
doi: 10.5543/tkda.2017.98047  

27.
Massif Pulmoner Embolizmin Reteplaz ile Başarılı Tedavisi
Successful Treatment of Massive Pulmonary Embolism with Reteplase
Ali Çoner, Davran Çiçek, Serhat Balcıoğlu, Sinan Akıncı, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.33568  

28.
The hemostatic fat power: an effective, cheap and biocompatible method to achieve hemostasis in cardiac surgery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, Javier López-rodríguez, Ana María Arnáiz-garcía, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2017.89803  

29.
Perkütan perifer girişim sonrası gelişen kontrast maddenin indüklediği ensefalopati
Contrast Induced Encephalopaty after Percutaneous Peripheral Intervention
Muzaffer Kahyaoğlu, Mustafa Ağca, Ender Özgün Çakmak, Çetin Geçmen, İbrahim Akın İzgi
doi: 10.5543/tkda.2017.16517  

30.
Mitraklip Sonrası Heparinin İndüklediği Trombositopeni Olgu Sunumu
A Case with Heparin Induced Thrombocytopenia after Mitraclip
Özge Çetinarslan, Ümit Yaşar Sinan, Emir Barış Ökçün, Cengiz Çeliker, Nuh Nazmi Gültekin
doi: 10.5543/tkda.2017.76666  

31.
Kardiyak Rabdomyomu Olan Bir Yenidoğanda Atrial Flutter ve İletilmeyen Bigemine Erken Atrial Atım
Atrial Flutter and Nonconducted Bigeminy Premature Atrial Contraction in a Neonate with Cardiac Rhabdomyoma
Yakup Ergül, Erkut Öztürk, Alper Güzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2017.72177  

32.
Koroner Anjiografi için Güvenli Girişim Yeri: Enfiye Çukuru
Safe Entry Site for Coronary Angiography: Snuff Box
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Regayip Zehir, Can Yücel Karabay
doi: 10.5543/tkda.2017.74711  

33.
Esophageal ulcers secondary to cryoenergy after pulmonary vein ablation using the second-generation balloon.
Luis Álvarez-acosta, Alejandro Quijada-fumero, Raquel Pimienta-gonzález, Julio S. Hernández-afonso
doi: 10.5543/tkda.2017.60780  

34.
Kounis Sendromu: Triamsinolon Tedavisi Sonrası Gözlenen Paradoksal Bir ST –Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü Olgusu
Kounis Syndrome: A Paradoxal Non-ST Elevation Myocardial Infarction Case After Triamcinolone Treatment For Dermatitis
Mücahid Yılmaz, Hasan Korkmaz
doi: 10.5543/tkda.2017.58827  

35.
Buddy mikrokateter tekniği: Kompleks koroner lezyonlar için çözüm olabilir mi?
Buddy microcatheter technique: Could it be the solution for complex coronary lesions?
Süleyman Sezai Yıldız, Kudret Keskin, Serhat Sığırcı, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2017.96554  

36.
Disseminated Adenovirus Infection in Heart and Kidney Transplant
Jack Xu, Keval V Patel, Melroy Dsouza, Jesus Almendral, Kanika Mody, Deepa Iyer
doi: 10.5543/tkda.2017.74957  

37.
Künt göğüs travmasını takiben triküspit kapağın korda tendine rüptürü
Ruptured chorda tendinea of tricuspid valve following blunt chest trauma
Ahmet Güner, Cagatay Önal, Sabahattin Gündüz, Emrah Bayam, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2017.78007  
Makale Özeti

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
38.
Connection Between the Left Ventricular Outflow Tract and the Main Pulmonary Artery in a Patient With a History of Tetralogy of Fallot Total Correction and Aortic Valve Replacement
Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
doi: 10.5543/tkda.2017.48524  
Makale Özeti

39.
Büyük bir sol atriyal kitle gibi prezente olan hiatal herni
Hiatal hernia presenting like a big left atrial mass
Muhammed Keskin, Mert İlker Hayıroğlu, Taha Keskin, Adnan Kaya, Ömer Kozan
doi: 10.5543/tkda.2017.62361  
Makale Özeti

40.
Fonksiyonel Triküspit Stenozuna Sekonder Bulantı ile Başvuran Rüptüre Olmamış Non-Koroner Sinüs Valsalva Anevrizması
Unruptured Non-Coronary Sinus of Valsalva Aneurysm Presenting with Nausea secondary to Functional Tricuspid Stenosis
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ahmet Yavuz Balcı, Servet Altay, Tolga Sinan Güvenç

Makale Özeti

41.
interventriküler yerleşimli lipom vakası
Interventricular Septal Lipoma
Burak Açar, Sefa Ünal, Pelin Aladağ, Ahmet Göktuğ Ertem, Karabekir Ercan

Makale Özeti

42.
Tekrarlayan Perikardiyal Tamponadın Nadir Nedeni: Kardiyak Anjiyosarkom
Rare Cause of Recurrent Pericardial Tamponade: Cardiac Angiosarcoma
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Ahmet Kıvrak, Uğur Canpolat, Serdar Aksöyek

Makale Özeti

43.
Koroner arter ve pulmoner arter arasındaki fistül ile ilişkili Vieussens’ arter halkasının nadir bir anjiyografik görüntüsü
A rare angiographic image of Vieussens’ Arterial Ring associated with coronary to pulmonary artery fistula
Yakup Alsancak, Serdal Bastug, Ayse Saatci Yasar, Nihal Akar Bayram, Engin Bozkurt

Makale Özeti

44.
Solunumsal Bozukluk ile Başvuran Yetişkin Hastada Çift Aortik Ark
Double Aortic Arch Presenting With Respiratory Disorders
Onur Şen, Ersin Kadiroğulları, Ünal Aydın, Selen İsmihan Onan

Makale Özeti

45.
Superdominant sağ koroner arter ve sağ koroner sinüsten kaynaklanan sol ön inen arter: nadir bir koroner arter anomalisi
Superdominant right coronary artery and left anterior descending artery arising from the right coronary sinus: a rare coronary artery anomaly
Alaa Quisi

Makale Özeti

46.
Masif bir anevrizmada hibrid aort tamiri
Hybrid aortic repair for a massive aneurysm
Ahmet Güner, Mehmet Altuğ Tuncer, Sabahattin Gündüz, Nuri Havan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2017.40032  
Makale Özeti

47.
ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsünün sessiz bir komplikasyonu olan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricular pseudoaneurysm as a silent complication of non-ST segment elevation myocardial infarction
İbrahim Yıldız, Pınar Özmen Yıldız, İsmail Gürbak, Bülent Kaya
doi: 10.5543/tkda.2017.22934  
Makale Özeti

48.
Plonjan guatr nedeniyle komprese olan bovin aortik arkın eşlik ettiği öpüşen karotis arlerler: Karotis üfürümüm nadir bir nedeni
Bovine type aortic arc and compression of kissing carotid arteries by retrosternal guatr: An uncommon cause of carotid bruit
Ahmet Çağrı Aykan, Ayşegül Karadeniz, Ismail Gökhan Çavuşoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.23483  
Makale Özeti

49.
Posteriyor mitral yaprağın hipoplazisi ve bikuspit aortik kapağın nadir birlikteliği.
A rare coincidence of hypoplasia of the posterior mitral leaflet and bicuspid aortic valve.
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Serkan Sivri, Erdoğan Sökmen, Sinan Cemgil Özbek

Makale Özeti

50.
Aort koarktasyonu, sakküler toraks aort anevrizması ve ilişkili kollateral damarın tamamen perkütan endovasküler yaklaşımla tedavisi
Treatment of aortic coarctation, saccular thoracic aortic aneurysm and corresponding feeding collateral vessel with a fully percutaneous endovascular approach
Ertan Vuruşkan, Gökhan Altunbaş, Fatma Yılmaz Coşkun, Osman Başpınar, Murat Sucu

Makale Özeti

51.
Obstruction of the Glenn Shunt with Huge Superficial Thoracoabdominal Collaterals
Laya Zarrabi, Ahmad Yamini-sharif, Behnam Hedayat, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2017.94137  
Makale Özeti

52.
Sol Atrium İçindeki Pinpon Topu
A Ping Pong Ball in the Left Atrium
Mehmet Çelik, Ahmet Güner, Emine Alpay, Cüneyt Toprak, Gökhan Kahveci
doi: 10.5543/tkda.2017.70829  
Makale Özeti

53.
Connection Between the Right Coronary Artery and the Coronary Sinus Vein Resembling a Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Fatemeh Omidi, Alimohamad Hajizeinali, Reza Mohseni-badalabadi, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2017.06060  
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
54.
Transtorasik ekokardiyografi ile hepatik ven akımlarını nasıl değerlendirelim?
How to evaluate hepatic vein flows by transthoracic echocardiography?
Zehra Gölbaşı, Kumral Çağlı
doi: 10.5543/tkda.2017.78070  
Makale Özeti

© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale