Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme ve Meta-analizi: Metabolik Sendrom Verileri
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Adnan Abacı
doi: 10.5543/tkda.2018.00878  

2.
TEKHARF Çalışmasının Son Yıllarda Tıp Bilimine Katkıları
Contribution of TEKHARF Study to Medical Science in Recent Years
Hüsniye Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.49840  
Makale Özeti

EDITÖRDEN
3.
Yeni Önsöz
Yeni Önsöz
Lale Tokgözoğlu

Makale Özeti

ARAŞTIRMA
4.
Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki
The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue and P-wave dispersion and corrected QT interval
Alaa Quisi, Serhat Emre Şentürk, Hazar Harbalıoğlu, Ahmet Oytun Baykan
doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-01578  

5.
Depression And All-Cause Mortality In Patients With Congestive Heart Failure With Implanted Cardiac Devices
Georgiy S. Pushkarev, Vadim A. Kuznetsov, Yakov A. Fisher, Anna M. Soldatova, Tatyana N. Enina
doi: 10.5543/tkda.2018.04134  

6.
ST Segmentinde Yükselme Miyokard İnfarktüsü Bulunan Hastalarda Syntax Skoru II ile Elektrokardiyografik No-Reflow Arasındaki İlişki
Association between the Syntax Score II and Electrocardiographic Evidence of No-Reflow in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction
Lütfü Aşkın, Erdal Aktürk
doi: 10.5543/tkda.2018.86132  

7.
Influence of Smoking Habits on Acute Outcome of Revascularization of CTO
Jan-erik Guelker, Christian Blockhaus, Ruben Jansen, Johannes Stein, Julian Kürvers, Mathias Lehmann, Knut Kröger, Alexander Bufe
doi: 10.5543/tkda.2018.75133  

8.
Kardiyak Sendrom X Hastalarında Artmış Miyokardiyal Enerji Tüketimi: Çok iş Çok Ağrı
Increased Myocardial Energy Expenditure in Cardiac Syndrome X: More Work More Pain
Mehmet Serkan Çetin, Elif Hande Özcan Çetin, Uğur Canpolat, Mehmet Akif Erdöl, Selahattin Aydın, Özlem Özcan Çelebi, Ahmet Temizhan, Yeşim Akın, Omaç Tüfekçioğlu, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu, Sinan Aydoğdu


9.
Altın-uçlu ile Temas-özellikli kateterin kavotriküspid istmus ablasyonunda karşılaştırılması
Gold-tip versus Contact-Sensed Catheter for Cavotricuspid Isthmus Ablation: A Comparative Study
Enes Elvin Gül, Usama Boles, Sohaib Haseeb, Sanoj Chacko, Chris Simpson, Hoshiar Abdollah, Kevin Michael, Adrian Baranchuk, Damian Redfearn, Benedict Glover


10.
Türkiye’de Hipertansiyon Sıklığı ve Kan Basıncı Verileri: Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme, Meta-analiz ve Meta-regresyonu
Prevalence of Hypertension and Blood Pressure Data in Turkey: Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies on Cardiovascular Risk Factors
Mustafa Kılıçkap, Cem Barçın, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Necla Özer, Meral Kayıkçıoğlu, Dilek Ural, Mehmet Birhan Yımaz, Adnan Abacı, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Lale Tokgözoğlu, Mahmut Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.15679  

11.
“Türkiye’de Dislipidemi sıklığı ve Lipid verileri: Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derlemesi ve Meta-analizi”
Systematic Review and Meta-analysis of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors conducted in Turkey: prevelance of dislipidemias and lipid Data
Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgozoglu
doi: 10.5543/tkda.2018.23450  

12.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme, Meta-analiz ve Meta-regresyonu: Obezite Verileri
Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors conducted in Turkey: Obesity Data
Dilek Ural, Mustafa Kılıçkap, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Cem Barçın, Mehmet Birhan Yılmaz, Adnan Abacı, Yunus Erdem, Şule Şengül, Turgay Arınsoy, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.62200  

13.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme ve Meta-analizi: Sigara Verileri.
Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors in Turkey: Smoking Data
Necla Özer, Mustafa Kılıçkap, Lale Tokgözoğlu, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Meral Kayıkçıoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Cem Barçın, Adnan Abacı
doi: 10.5543/tkda.2018.85349  

14.
The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışması: PURE TÜRKİYE
The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study: PURE TURKEY
Aytekin Oğuz, Özge Telci Çaklılı, Burcu Tümerdem Çalık
doi: 10.5543/tkda.2018.32967  

OLGU BILDIRISI
15.
Fonksiyonel atriyoventriküler bloklu bir hastada vagal ganglionların ablasyonu için yeni ve basit bir teknik: Elektroanatomik yaklaşım
A new and simple technique for vagal ganglia ablation in a patient with functional atrioventricular block: Electroanatomical approach
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kivanc Yalin, Serdar Bozyel, Ferit Onur Mutluer
doi: 10.5543/tkda.2017.15163  

16.
Ekokardiyografi ile büyük bir koroner fistülün görüntülenmesi
Imaging of a large coronary fistula using by echocardiography
Özkan Candan, Çetin Geçmen, Müslüm Şahin, Ahmet Güner, Sabahattin Gündüz
doi: 10.5543/tkda.2017.43748  

17.
'Brugada ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliği: Vaka sunumu ve Literatür derlemesi''
Coexistence of Brugada and Wolff Parkinson White Syndrome: A Case Report and Review of the Literature
Gökhan Aksan, Mehmet Tezcan, Özgür Çevrim, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge
doi: 10.5543/tkda.2018.77834  

18.
Yeni Perkütan Metod ile Embolize Olan Amplatzer Septal Tıkayıcı Cihazının Geri Çıkartılması:
Percutaneous Retrieval of Embolized Amplatzer Septal Occluder from Pulmoner Artery using Novel Methods
Özkan Candan, Muslum Sahin, Muhsin Turkmen
doi: 10.5543/tkda.2017.67523  

19.
Sinsi bir düşmanın histopatolojik tanısı ve çoklu model görüntülenmesi: Primeri bilinmeyen malign melanomun kardiyak metastazı
Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: Cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin
Umut Kocabaş, Esra Kaya, Cahide Soydaş Çınar
doi: 10.5543/tkda.2018.68091  
Makale Özeti

20.
36 Haftalık Gebede Akut Ön Duvar Miyokart Enfarktüsü: Başarılı Basamaklı Tedavi Yaklaşımı
Acute Anterior Myocardial Infarction in the 36th week of Pregnancy: Successful Stepwise Treatment Approach
Murat Akçay, Murat Meriç, Ömer Gedikli, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.79092  

21.
Flekainid Andersen-Tawil Sendromlu hastalarda bidireksiyonel ventriküler taşikardiyi tamamen ortadan kaldırabilir mi?
Can flecainide totally eliminate bidirectional ventricular tachycardia in pediatric patients with Andersen-Tawil Syndrome?
Yakup Ergül, Senem Özgür, Sertaç Hanedan Onan, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2017.77856  

22.
Yüzeyel Femoral Arter Tam Tıkanıklığının Revaskülarizasyonu: Kolletaral Yaklaşım
Revascularization of Superficial Femoral Artery due to Chronic Total Occlusion: Transcollateral Approach
Özkan Candan, Sabahattin Gunduz, Muslum Sahin
doi: 10.5543/tkda.2018.96920  

23.
Radial Arter İçinde Kıvrılmış Kateterin Brakial Arter İçinde transkütan yolla Bir İğneyle Delinip “Gerdirilerek Düzeltilip” Çıkarılması
The Removing of Catheter that Kinked at The Radial Artery Through Anchoring of Distal part of The Catheter By The Needle via Transcutaneous
Yakup Balaban, Ali Hıdır Kayışoğlu, Altuğ Tokatlı, Aykut Tantan
doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-45095  

24.
Tek taraflı bacak ödemi: her zaman vasküler midir?
Unilateral leg edema: is it always vascular?
Ferit Onur Mutluer, Cenk İndelen, Neris Dincer, Gamze Aslan, Mehmet Şanser Ateş
doi: 10.5543/tkda.2018.85601  

25.
Sacubitril/Valsartan Tedavisinin Farmakodinamik Etkilerinin Kardiyak Takılabilir Elektronik Cihaz Aracılığı ile Uzaktan Takibi: Bir Olgu Sunumu
Remote Monitoring with Cardiac Implantable Electronic Device to follow-up Pharmacodynamic Effects of Sacubitril/Valsartan Treatment: A Case Report
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.46383  

26.
Koroner Arter Fistülün Perkütan Kapanmasının nadir Komplikasyonu: Koil Ayrılmaması
A Rare Complication of Percutaneous Closure of Coronary Artery Fistulae: Coil Unretrieval
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen
doi: 10.5543/tkda.2018.23735  

27.
Aorto-Sağ Atrial fistül nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi
Heart failure due to Aorto-Right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, İrem Dinçer, İrem Müge Akbulut, Tamer Sayın
doi: 10.5543/tkda.2018.88399  

28.
Gebelik sırasında mekanik kalp kapaklı hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu
Is the Use of Low Molecular Weight Heparin a Rational Choice During Pregnancy in Patients With Mechanical Heart Valve: A Report of Three Cases
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.83364  

29.
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, José Ary Boechat Salles, João Mansur Filho
doi: 10.5543/tkda.2018.39939  

30.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
The direct stent puncture technique for recanalization of the superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Yılmaz Karaüzüm, Ulaş Bildirici
doi: 10.5543/tkda.2018.57373  

31.
Koroner Arter Bypass Operasyonundan 5 yıl Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom Nedeni Sol İnternal Mamarian Arterin Sıra Dışı Osteal Trombozu
An Unusual Thrombosis of the Ostial Left Internal Mammary Artery (LIMA) Graft Causing Acute Coronary Syndrome Five Years After Coronary Bypass Surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2018.71643  

32.
Perkütan Girişim ile Tedavisi Edilen Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
doi: 10.5543/tkda.2018.09551  

33.
Parsiyel Nefrektominin Gözden Kaçan ve Nadir Görülen Mekanik Komplikasyonu: Renal Arter Darlığına Bağlı İvmelendirilmiş Hipertansiyon
An Overlooked and Rare Mechanical Complication of Partial Nephrectomy: Accelerated Hypertension due to Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
doi: 10.5543/tkda.2018.26199  

34.
Adolesan hastada Efor Dispnesi ve Siyanozun Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Ve Başarılı Tedavisi
A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful Treatment
Nevin Direk, Ahmet Sert, Mustafa Koplay, Abdullah Erdem
doi: 10.5543/tkda.2018.18552  
Makale Özeti

35.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Ibrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2018.69679  

36.
Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, María Elena Pérez-losada, Javier López-rodríguez, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2018.89757  

37.
Y Safen Greft Bifürkasyon Lezyon İçin Simultane Kissing Stent Tekniği
Simultaneous Kissing Stent Technique for Bifurcation Lesion in the Y Saphenous Graft
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.98370  

38.
Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve osborn dalgaları
The osborn waves and new onset atrial fibrillation which is related to hypothermia after synthetic cannabic (bonsai) abuse.
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı
doi: 10.5543/tkda.2018.30513  

39.
İsotretinoin ile İlişkili Olası Kounis Sendromu; Olgu Sunumu ve Diğer Kardiyovasküler Yan Etkileri Literatür Derlemesi
Isotretinoin-associated Possible Kounis Syndrome; Case Report and Other Cardiovascular Side Effects Review of the Literature
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.67055  

40.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Alternatif Giriş; Aksiller Arter. Torakal ve Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü Stentli Bir Hastada ve Bilateral Karotis ve İliak Arteri Tıkanmış Bir Hastada
Axillary Artery An Alternative Access for Transcatheter Aortic Valve Implantation In A Patient With Thoracic And Abdominal Multilayer Flow Modulator Stents, and In A Patient With Occluded Bilateral Carotid and Iliac Artery
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.34460  

41.
Koroner Anjiografi Sonrası Çoklu Radiyal Arter Yalancı Anevrizmalarının Nadir Bir Nedeni: Behcet Hastalığı
A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.73184  

42.
Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması
Percutaneous Transcatheter Closure of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.80170  

43.
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone Anomaly
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.30136  

DERLEME
44.
Türkiye’de Diabetes Mellitus Epidemiyolojisinin Zamana Bağlı Değişimi: Bir Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Mehmet Birhan Yılmaz, Mustafa Kılıçkap, Adnan Abacı, Cem Barçın, Fahri Bayram, Doruk Karaaslan, Hüseyin Göksülük, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Gültekin Süleymanlar, Mahmut Şahin, Lale Tokgözoğlu, İlhan Satman


OLGU GÖRÜNTÜSÜ
45.
Incidentally Detected Bifid Cardiac Apex in a Patient With Acute Myocardial Infarction: A Case Presentation and Brief Literature Review
Ali Hosseinsabet, Alireza Amirzadegan
doi: 10.5543/tkda.2017.63221  

46.
Amplatzer Septal Oklüder Cihazının Geç Ayrılması
Late Detachment of an Amplatzer Septal Occluder Device
Hakan Güneş, Murat Kerkütlüoğlu, Sami Özgül, Erdinç Eroğlu, Gülizar Sökmen
doi: 10.5543/tkda.2018.89016  
Makale Özeti

47.
Dispenin nadir bir nedeni: Spontan Pnömoperikardium
An unusual cause of dyspnea: Spontaneous Pneumopericardium
Tarık Yıldırım, İlknur Altun, Seda Elcim Yıldırım, Fatih Akın, Mustafa Özcan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2017.18934  
Makale Özeti

48.
Ciddi dispneye neden olan dev bir subklavyen arter psödoanevrizmasının başarılı endovasküler tedavisi
Successful endovascular treatment of a giant pseudoaneurysm causing severe dyspnea in the left subclavian artery
Abdulrahman Naser, Ahmet Güner, Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Nuri Havan
doi: 10.5543/tkda.2017.47022  
Makale Özeti

49.
Iatrogenic Radial Artery Psedoaneurysm After Cardiac Catheterisation.
Leydimar Anmad Shihadeh Musa, Raquel Pimienta- González, Carlos Rubio- Iglesias, Marcos Rodriguez- Esteban, Julio Hernández- Afonso
doi: 10.5543/tkda.2018.04135  
Makale Özeti

50.
Ateroskleroza bağlı sağ koroner arter anevrizmasının endovasküler koil ile tedavisi
Endovascular coil treatment of a right coronary artery aneurysm related to atherosclerosis
Ali Rıza Akyüz, Sinan Şahin, Ayşegül Karadeniz
doi: 10.5543/tkda.2018.21533  
Makale Özeti

51.
Antegrad koil embolizasyonuyla iki mikrokateterin eşzamanlı kullanarak koroner ve pulmoner arterler arasındaki fistülün tedavisi
Treatment of a fistula between coronary and pulmonary arteries by simultaneous use of two microcatheters for antegrade coil embolization
Anıl Avcı, Mehmet Aytürk, Ahmet Güner, Mahmut Buğrahan Çiçek, Ramazan Kargın
doi: 10.5543/tkda.2018.43638  
Makale Özeti

52.
Küçük atriyal septal defekti olan bir hastada orantısız sağ kalp genişlemesi: Saklı kalmış anormal pulmoner ven dönüşü
Disproportionate right heart enlargement in a patient with small atrial septal defect: Hidden abnormal pulmonary venous return
Kumral Çağlı, Mustafa Karakurt, Halil Lütfi Kısacık, Mustafa Özdemir, Zehra Gölbaşı
doi: 10.5543/tkda.2018.84669  
Makale Özeti

53.
Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi
Winking object inside heart: Abrupt “dumping of cryoballoon” during atrial fibrillation ablation
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.87422  
Makale Özeti

54.
Nadir bir birliktelik: spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks
An unusual coexistence: spontaneous pneumopericardium and pneumothorax
Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.03016  
Makale Özeti

55.
Yetişkin Hastada Aortik Ark Kesintisi ve İleri Aort Darlığının Eşlik Ettiği Uniküspid Aortik Kapak; Vaka Sunumu
Unicuspid Aortic Valve Concomitant with Interrupted Aortic Arch and Severe Aortic Stenosis in an Adult Patient; A Case Report
Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Ahmet Öz, Muhammed Keskin, Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2018.10406  
Makale Özeti

56.
A case of severely calcified neoatherosclerosis-embedded stent struts clearly documented by optical coherence tomography imaging
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Hayato Shimizu, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2018.86094  
Makale Özeti

57.
Mitral protez kalp kapak endokarditinin dev vejetasyonu
Giant vegetation in mitral prosthetic heart valve endocarditis
Ahmet Güner, Mehmet Altug Tuncer, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.14194  
Makale Özeti

58.
Yanılgı mı, Gerçek mi? 3 Boyutlu Optik Koherens Tomografi (3 D OCT) Anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale
Illusion or Reality? How 3-Dimensional Optical Cohorence Tomography (3-D OCT) overcomes the limitations of Angiography: OCT guided percutaneous coronary intervention of a left main stem disease involving the LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamac
doi: 10.5543/tkda.2018.34101  

EDITÖRYAL YORUM
59.
Risk ve Dislipidemi
Risk and Dyslipidemia
Sadi Güleç
doi: 10.5543/tkda.2018.88376  
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
60.
Yüzeyel insizyonel enfeksiyon tedavisi
Treatment of superficial incisional infection
Ender Örnek, Mesut Tez, Sümeyye Yıldız
doi: 10.5543/tkda.2018.78555  
Makale Özeti

© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale