Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Nötrofil-Lenfosit Oranı Stabil Koroner Arter Hastalığı Bulunan Hastalarda Koroner Arter Darlığının Fonksiyonel Ciddiyetini Öngörür
Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Functionally Significant Coronary Artery Stenosis in Patients with Stable Coronary Artery Disease
Samet Yılmaz, Uğur Canpolat, Kazim Başer, Sefa Ünal, Mevlüt Serdar Kuyumcu, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2017.16709  

2.
Periton diyaliz hastalarında serum hepsidin-25 düzeyi ile subklinik ateroskleroz arasındaki ilişki
The association of serum hepcidin-25 level with subclinical atherosclerosis in peritoneal dialysis patients
Bülent Erdoğan, Barış Eser, Özlem Yayar, Mehmet Deniz Aylı
doi: 10.5543/tkda.2017.17666  

3.
Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastalarda Serum Ürik Asit Seviyesi ile Ön Görülen Beş Yıllık Ani Kardiyak Ölüm Risk Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Association Between serum Uric Acid level and the Predicted Risk Score of Sudden Cardiac Death at Five Years in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy
Sinem Özyılmaz, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül, Huseyin Uyarel, Osman Akin Serdar
doi: 10.5543/tkda.2017.60094  

4.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Uygulanmış Hastalarda Tersine Elektriksel Yeniden Şekillenme ile Kardiyak Fibrosis Belirteçleri Arasındaki İlişki
Association between Reverse Electrical Remodeling and Cardiac Fibrosis Markers in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy
Hamza Sunman, Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Adem Özkan, Muhammet Ulvi Yalçın, Tülin Bayrak, Levent Şahiner, Ergün Barış Kaya, Asuman Özkara, Kudret Aytemir, Ali Oto
doi: 10.5543/tkda.2017.80236  

5.
Non-valvüler Atriyal Fibrilasyon Yönetiminde Klinik Uygulamalar ve Tedavi Sonuçları: Türkiye Genelindeki Üçüncü Basamak Sağlık Merkezlerinde Yapılan Prospektif Anket Çalışması
Clinical Practices of the Management of Nonvalvular Atrial Fibrillation and Outcome of Treatment: A Representative Prospective Survey in Tertiary Healthcare Centers across Turkey
Bülent Özin, Kudret Aytemir, Özgür Aslan, Türkay Özcan, Mehmet Kanadaşı, Mesut Demir, Mustafa Gökçe, Mehmet Murat Sucu, Murat Özdemir, Zerrin Yiğit, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Ali Oto
doi: 10.5543/tkda.2017.79367  

6.
Atriyal Fibrilasyonda Demir Eksikliği ve Hematinik Eksiklikler: Eşlik Eden Hastalıklara Yeni Bir Bakış Açısı
Iron Deficiency and Hematinic Deficiencies in Atrial Fibrillation: A New Insight into Comorbidities
Muhammed Keskin, Dilek Ural, Servet Altay, Onur Argan, Edibe Betül Börklü, Ömer Kozan
doi: 10.5543/tkda.2018.51001  

7.
Koroner Arter Bypass Ameliyatı Sonrası Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Healthy Lifestyle Behaviors After Coronary Artery Bypass Surgery
Semiha Alkan, Esengül Topal, Muhammet Onur Hanedan, İlker Mataracı
doi: 10.5543/tkda.2017.98442  

8.
Service Quality from the Perspective of People with Myocardial Infarction
Kamal Gholipour, Jafar Sadegh Tabrizi, Solmaz Azimzadeh, Samad Ghafari, Shabnam Iezadi
doi: 10.5543/tkda.2017.90250  

9.
Akut koroner sendrom hastalarında antitrombotik yönetim yaklaşımlarının uzun dönem takibi: EPICOR çalışması Türkiye verileri
Long-term follow-up of antithrombotic management patterns in acute coronary syndrome patients
Fatih Sinan Ertaş, Lale Tokgozoglu, On Behalf Of The Epıcor Study Group
doi: 10.5543/tkda.2017.66724  

10.
Ailevi Akdeniz ateşi'nde lipid profili ve aterojenik indeks düzeyleri ve bunların trombosit indeksleri ile ilişkisi
Lipid profile and atherogenic indices and their association with platelet indices in familial Mediterranean fever
Gökhan Çakırca, Muhammet Murat Çelik
doi: 10.5543/tkda.2018.93762  

11.
Huzursuz bacak sendromlu hastalarda kardiyak otonom fonksiyonlarının kalp hızı değişkenliği ile analizi
Assessment of cardiac autonomic functions by heart rate variability in patients with restless legs syndrome.
Abdülmelik Yıldız, Cennet Yıldız, Ahmet Karakurt
doi: 10.5543/tkda.2018.33896  

12.
Prematür miyokard infarktüsü öyküsü olan genç hastalarda statinlerin sirtuin 1 ve endotelyal nitrik oksit sentaz ekspresyonu üzerine etkisi
Effect of statins on sirtuin 1 and endothelial nitric oxide synthase expression in young patients with history of premature myocardial infarction
Aylin Hatice Yamac, Ulkan Kilic


13.
STEMI hastalarında primer perkütan koroner girişim sonrası düşük thiol seviyeleri ve kardiyovasküler olay gelişimi arasındaki ilişki
The relationship between low thiol levels and major adverse cardiovascular events after primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Hasan Koca, Hazar Harbalioğlu, Onur Kaypaklı, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Hakim Çelik, Özcan Erel, Mustafa Gür


14.
Hemodiyaliz kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda QRS aksını değiştirebilir mi?
Can hemodialysis change QRS axis in patients without cardiovascular disease?
Ahmet Korkmaz, Abdulkadir Yıldız, Harun Kundi, Funda Başyigit, Havva Tugba Gürsoy, Özgül Ucar Elalmıs, Abdurrahman Akyüz, Mehmet İleri, Ümit Güray


OLGU BILDIRISI
15.
Mitral-aortik bileşke psödoanevrizması ve septal anevrizma ile komplike olan biküspit kapak infektif endokardit olgusu
Infective endocarditis of bicuspit aortic valve complicated by septal aneurysm and mitral-aortic intervalvular fibrosa pseudoaneurysm
Hicaz Zencirkıran Ağuş, Oya Atamaner, Begüm Uygur, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2017.50245  

16.
Pulmoner Arter Kanlanması Koroner Arterlerden Olan Pulmoner Atrezili İki Olgu Sunumu ve Cerrahi Tedavisi
Case Report and The Surgical Treatments of Two Cases with Pulmonary Atresia in which Pulmonary Arteries is Circulated by Coronary Arteries
Kahraman Yakut, Kursad Tokel, Birgul Varan, Ilkay Erdogan, Murat Ozkan
doi: 10.5543/tkda.2017.98047  

17.
Massif Pulmoner Embolizmin Reteplaz ile Başarılı Tedavisi
Successful Treatment of Massive Pulmonary Embolism with Reteplase
Ali Çoner, Davran Çiçek, Serhat Balcıoğlu, Sinan Akıncı, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.33568  

18.
The hemostatic fat power: an effective, cheap and biocompatible method to achieve hemostasis in cardiac surgery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, Javier López-rodríguez, Ana María Arnáiz-garcía, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2017.89803  

19.
Perkütan perifer girişim sonrası gelişen kontrast maddenin indüklediği ensefalopati
Contrast Induced Encephalopaty after Percutaneous Peripheral Intervention
Muzaffer Kahyaoğlu, Mustafa Ağca, Ender Özgün Çakmak, Çetin Geçmen, İbrahim Akın İzgi
doi: 10.5543/tkda.2017.16517  

20.
Mitraklip Sonrası Heparinin İndüklediği Trombositopeni Olgu Sunumu
A Case with Heparin Induced Thrombocytopenia after Mitraclip
Özge Çetinarslan, Ümit Yaşar Sinan, Emir Barış Ökçün, Cengiz Çeliker, Nuh Nazmi Gültekin
doi: 10.5543/tkda.2017.76666  

21.
Kardiyak Rabdomyomu Olan Bir Yenidoğanda Atrial Flutter ve İletilmeyen Bigemine Erken Atrial Atım
Atrial Flutter and Nonconducted Bigeminy Premature Atrial Contraction in a Neonate with Cardiac Rhabdomyoma
Yakup Ergül, Erkut Öztürk, Alper Güzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2017.72177  

22.
Koroner Anjiografi için Güvenli Girişim Yeri: Enfiye Çukuru
Safe Entry Site for Coronary Angiography: Snuff Box
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Regayip Zehir, Can Yücel Karabay
doi: 10.5543/tkda.2017.74711  

23.
Esophageal ulcers secondary to cryoenergy after pulmonary vein ablation using the second-generation balloon.
Luis Álvarez-acosta, Alejandro Quijada-fumero, Raquel Pimienta-gonzález, Julio S. Hernández-afonso
doi: 10.5543/tkda.2017.60780  

24.
Kounis Sendromu: Triamsinolon Tedavisi Sonrası Gözlenen Paradoksal Bir ST –Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü Olgusu
Kounis Syndrome: A Paradoxal Non-ST Elevation Myocardial Infarction Case After Triamcinolone Treatment For Dermatitis
Mücahid Yılmaz, Hasan Korkmaz
doi: 10.5543/tkda.2017.58827  

25.
Disseminated Adenovirus Infection in Heart and Kidney Transplant
Jack Xu, Keval V Patel, Melroy Dsouza, Jesus Almendral, Kanika Mody, Deepa Iyer
doi: 10.5543/tkda.2017.74957  

26.
Taşikardi "Induced" Kardiyomiyopatili Bir Çocukta "Incessant Fast-Slow" Atipik Atrioventrikuler Nodal Reentran Tasikardinin Başarılı Kriyoablasyonu
Successful Cryoablation of Incessant Fast-Slow Atypical Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in a Child with Tachycardia-Induced Cardiomyopathy
Yakup Ergül, Ahmet İrdem, Osman Esen, Alper Güzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2017.39888  

27.
Künt göğüs travmasını takiben triküspit kapağın korda tendine rüptürü
Ruptured chorda tendinea of tricuspid valve following blunt chest trauma
Ahmet Güner, Cagatay Önal, Sabahattin Gündüz, Emrah Bayam, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2017.78007  
Makale Özeti

28.
Genç bir kadında klomifen sitrat ile ilişkili akut miyokard enfarktüsü
Acute myocardial infarction associated with clomiphene citrate in a young woman
Şahin Avşar, Ahmet Öz, Aydan Köken Avşar, Adnan Kaya, Edibe Betül Börklü
doi: 10.5543/tkda.2017.55237  

29.
Sentetik kannabinoid kullanımına bağlı pulmoner emboli: Olgu sunumu
Pulmonary embolism due to synthetic cannabinoid use: Case report
Gökhan Yırgın, İhsan Ateş, Bilal Katipoğlu, Burak Furkan Demir, Nisbet Yılmaz


30.
Fonksiyonel atriyoventriküler bloklu bir hastada vagal ganglionların ablasyonu için yeni ve basit bir teknik: Elektroanatomik yaklaşım
A new and simple technique for vagal ganglia ablation in a patient with functional atrioventricular block: Electroanatomical approach
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kivanc Yalin, Serdar Bozyel, Ferit Onur Mutluer
doi: 10.5543/tkda.2017.15163  

31.
Ventriküler Fibrilasyonla İlişkili Çok Sayıda Korono-Kameral Fistül: Nadir Bir Olgu
Multivessel Coronary-cameral Fistulas Associated With Ventricular Fibrillation: An Unusual Case
Abdulselam İlter, Eyyup Tusun, Abdulah Cirit
doi: 10.5543/tkda.2017.30254  

32.
Ekokardiyografi ile büyük bir koroner fistülün görüntülenmesi
Imaging of a large coronary fistula using by echocardiography
Özkan Candan, Çetin Geçmen, Müslüm Şahin, Ahmet Güner, Sabahattin Gündüz


33.
'Brugada ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliği: Vaka sunumu ve Literatür derlemesi''
Coexistence of Brugada and Wolff Parkinson White Syndrome: A Case Report and Review of the Literature
Gökhan Aksan, Mehmet Tezcan, Özgür Çevrim, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge


34.
Flekainid Andersen-Tawil Sendromlu hastalarda bidireksiyonel ventriküler taşikardiyi tamamen ortadan kaldırabilir mi?
Can flecainide totally eliminate bidirectional ventricular tachycardia in pediatric patients with Andersen-Tawil Syndrome?
Yakup Ergül, Senem Özgür, Sertaç Hanedan Onan, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2017.77856  

35.
Yeni Perkütan Metod ile Embolize Olan Amplatzer Septal Tıkayıcı Cihazının Geri Çıkartılması:
Percutaneous Retrieval of Embolized Amplatzer Septal Occluder from Pulmoner Artery using Novel Methods
Özkan Candan, Muslum Sahin, Muhsin Turkmen
doi: 10.5543/tkda.2017.67523  

36.
Yüzeyel Femoral Arter Tam Tıkanıklığının Revaskülarizasyonu: Kolletaral Yaklaşım
Revascularization of Superficial Femoral Artery due to Chronic Total Occlusion: Transcollateral Approach
Özkan Candan, Sabahattin Gunduz, Muslum Sahin


37.
36 Haftalık Gebede Akut Ön Duvar Miyokart Enfarktüsü: Başarılı Basamaklı Tedavi Yaklaşımı
Acute Anterior Myocardial Infarction in the 36th week of Pregnancy: Successful Stepwise Treatment Approach
Murat Akçay, Murat Meriç, Ömer Gedikli, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin


38.
Aort koarktasyonu için yapılan sol subclavian-desenden aorta bypass greftinde gelişen uç diseksiyon ve anevrizmanın endovasküler greft stent ile başarılı tedavisi
Successful endovascular graft stent to edge dissection and aneurysm on the descending aorta after a previous left subclavian-to-descending aortic bypass for coarctation of the aorta
Hakan Fotbolcu, Erhan Kaya, Ömer Işık, Cevat Yakut
doi: 10.5543/tkda.2017.68256  
Makale Özeti

39.
Nadir görülen koroner anomali; Sağ koroner arterin distalinden oluşan sol ön inen arter
A rare case of coronary anomaly; Left anterior descending artery emerging as a distal branch of right coronary artery
Cengiz Burak, Orhan Maden, Muhammed Suleymanoglu, Mehmet Timur Selcuk, Mustafa Ozdemir

Makale Özeti

40.
Radial Arter İçinde Kıvrılmış Kateterin Brakial Arter İçinde transkütan yolla Bir İğneyle Delinip “Gerdirilerek Düzeltilip” Çıkarılması
The Removing of Catheter that Kinked at The Radial Artery Through Anchoring of Distal part of The Catheter By The Needle via Transcutaneous
Yakup Balaban, Ali Hıdır Kayışoğlu, Altuğ Tokatlı, Aykut Tantan


41.
Koroner Arter Fistülün Perkütan Kapanmasının nadir Komplikasyonu: Koil Ayrılmaması
A Rare Complication of Percutaneous Closure of Coronary Artery Fistulae: Coil Unretrieval
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen


42.
Gebelik sırasında mekanik kalp kapaklı hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu
Is the Use of Low Molecular Weight Heparin a Rational Choice During Pregnancy in Patients With Mechanical Heart Valve: A Report of Three Cases
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan


43.
Aorto-Sağ Atrial fistül nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi
Heart failure due to Aorto-Right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, İrem Dinçer, İrem Müge Akbulut, Tamer Sayın
doi: 10.5543/tkda.2018.88399  

44.
Stapling For Wound Dehiscence After Cardiac Implantable Electronic Device Implantation
Fuad Habash, Ozan Paydak, Naga Venkata Pothineni, Peyton Card, Asif Sewani


45.
Sinsi bir düşmanın histopatolojik tanısı ve çoklu model görüntülenmesi: Primeri bilinmeyen malign melanomun kardiyak metastazı
Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: Cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin
Umut Kocabaş, Esra Kaya, Cahide Soydaş Çınar

Makale Özeti

46.
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, José Ary Boechat Salles, João Mansur Filho


47.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
The direct stent puncture technique for recanalization of the superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Yılmaz Karaüzüm, Ulaş Bildirici


48.
Pulmoner hipertansiyon ile birlikte yüksek debili sağ kalp yetersizliğine sebep olan bir olguda, geniş iliak arteriovenöz fistülün patent duktus arteriosus kapatma cihazı kullanılarak perkütan yoldan kapatılması
Percutaneous treatment of a high-output right heart failure with pulmonary hypertension due to a large iliac arteriovenous fistula using a patent ductus arterious occluder
Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Fatih Yılmaz, Seda Tanyeri, Cihangir Kaymaz


49.
Koroner Arter Bypass Operasyonundan 5 yıl Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom Nedeni Sol İnternal Mamarian Arterin Sıra Dışı Osteal Trombozu
An Unusual Thrombosis of the Ostial Left Internal Mammary Artery (LIMA) Graft Causing Acute Coronary Syndrome Five Years After Coronary Bypass Surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2018.71643  

50.
Perkütan Girişim ile Tedavisi Edilen Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat


51.
Parsiyel Nefrektominin Gözden Kaçan ve Nadir Görülen Mekanik Komplikasyonu: Renal Arter Darlığına Bağlı İvmelendirilmiş Hipertansiyon
An Overlooked and Rare Mechanical Complication of Partial Nephrectomy: Accelerated Hypertension due to Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
doi: 10.5543/tkda.2018.26199  

52.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Ibrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2018.69679  

DERLEME
53.
Tek taraflı bacak ödemi: her zaman vasküler midir?
Unilateral leg edema: is it always vascular?
Ferit Onur Mutluer, Cenk İndelen, Neris Dincer, Gamze Aslan, Mehmet Şanser Ateş
doi: 10.5543/tkda.2018.85601  

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
54.
Masif bir anevrizmada hibrid aort tamiri
Hybrid aortic repair for a massive aneurysm
Ahmet Güner, Mehmet Altuğ Tuncer, Sabahattin Gündüz, Nuri Havan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2017.40032  
Makale Özeti

55.
ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsünün sessiz bir komplikasyonu olan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricular pseudoaneurysm as a silent complication of non-ST segment elevation myocardial infarction
İbrahim Yıldız, Pınar Özmen Yıldız, İsmail Gürbak, Bülent Kaya
doi: 10.5543/tkda.2017.22934  
Makale Özeti

56.
Plonjan guatr nedeniyle komprese olan bovin aortik arkın eşlik ettiği öpüşen karotis arlerler: Karotis üfürümüm nadir bir nedeni
Bovine type aortic arc and compression of kissing carotid arteries by retrosternal guatr: An uncommon cause of carotid bruit
Ahmet Çağrı Aykan, Ayşegül Karadeniz, Ismail Gökhan Çavuşoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.23483  
Makale Özeti

57.
Posteriyor mitral yaprağın hipoplazisi ve bikuspit aortik kapağın nadir birlikteliği.
A rare coincidence of hypoplasia of the posterior mitral leaflet and bicuspid aortic valve.
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Serkan Sivri, Erdoğan Sökmen, Sinan Cemgil Özbek

Makale Özeti

58.
Aort koarktasyonu, sakküler toraks aort anevrizması ve ilişkili kollateral damarın tamamen perkütan endovasküler yaklaşımla tedavisi
Treatment of aortic coarctation, saccular thoracic aortic aneurysm and corresponding feeding collateral vessel with a fully percutaneous endovascular approach
Ertan Vuruşkan, Gökhan Altunbaş, Fatma Yılmaz Coşkun, Osman Başpınar, Murat Sucu

Makale Özeti

59.
Obstruction of the Glenn Shunt with Huge Superficial Thoracoabdominal Collaterals
Laya Zarrabi, Ahmad Yamini-sharif, Behnam Hedayat, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2017.94137  
Makale Özeti

60.
Sol Atrium İçindeki Pinpon Topu
A Ping Pong Ball in the Left Atrium
Mehmet Çelik, Ahmet Güner, Emine Alpay, Cüneyt Toprak, Gökhan Kahveci
doi: 10.5543/tkda.2017.70829  
Makale Özeti

61.
Kriyobalon uygulaması esnasında gözüken koroner yavaş akıma bağlı geçici ST segment elevasyonu
Transient ST segment elevation due to coronary slow flow during cryoballoon application
Tumer Erdem Guler, Tolga Aksu, Kazim Serhan Ozcan, Serdar Bozyel
doi: 10.5543/tkda.2017.95898  

62.
Incidentally Detected Bifid Cardiac Apex in a Patient With Acute Myocardial Infarction: A Case Presentation and Brief Literature Review
Ali Hosseinsabet, Alireza Amirzadegan
doi: 10.5543/tkda.2017.63221  

63.
Connection Between the Right Coronary Artery and the Coronary Sinus Vein Resembling a Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Fatemeh Omidi, Alimohamad Hajizeinali, Reza Mohseni-badalabadi, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2017.06060  
Makale Özeti

64.
Connection Between the Left Ventricular Outflow Tract and the Main Pulmonary Artery in a Patient With a History of Tetralogy of Fallot Total Correction and Aortic Valve Replacement
Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
doi: 10.5543/tkda.2017.48524  
Makale Özeti

65.
Sol atriuma bası yapan ve fistülize olmuş koroner anevrizma vakası
Fistulaziation and Compression of Coronary Aneurysm to Left Atrium
Burak Açar, Sefa Ünal, Mustafa Bilal Ozbay, Derya Tok, Halil Lütfi Kısacık
doi: 10.5543/tkda.2017.70745  
Makale Özeti

66.
Tekrarlayan İki Taraflı Pektoral İnfeksiyonlu Bir Hastaya Aşağı Ön Aksiller ICD İmplantasyonu
Low Anterior Axillary Implantation of an ICD in a Patient with Recurrent Bilateral Pectoral Infection
Serkan Cay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Dursun Aras, Serkan Topaloglu
doi: 10.5543/tkda.2017.03881  
Makale Özeti

67.
Sağ Atrial Apendiks Trombüsü
Right Atrial Appandage Thrombi
Muzaffer Kahyaoğlu, Alev Kılıçgedik, Çetin Geçmen, Ender Özgün Çakmak, İbrahim Akın İzgi
doi: 10.5543/tkda.2017.12893  
Makale Özeti

68.
Sol ventrikül destek cihazı olan bir hastada uzamış ventrikül fibrilasyonu
Prolonged Ventricular Fibrillation in a Patient with Left Ventricular Assist Device
Serkan Çay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Dursun Aras, Serkan Topaloglu
doi: 10.5543/tkda.2017.65259  
Makale Özeti

69.
Amplatzer Septal Oklüder Cihazının Geç Ayrılması
Late Detachment of an Amplatzer Septal Occluder Device
Hakan Güneş, Murat Kerkütlüoğlu, Sami Özgül, Erdinç Eroğlu, Gülizar Sökmen

Makale Özeti

70.
Dispenin nadir bir nedeni: Spontan Pnömoperikardium
An unusual cause of dyspnea: Spontaneous Pneumopericardium
Tarık Yıldırım, İlknur Altun, Seda Elcim Yıldırım, Fatih Akın, Mustafa Özcan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2017.18934  
Makale Özeti

71.
Ciddi dispneye neden olan dev bir subklavyen arter psödoanevrizmasının başarılı endovasküler tedavisi
Successful endovascular treatment of a giant pseudoaneurysm causing severe dyspnea in the left subclavian artery
Abdulrahman Naser, Ahmet Güner, Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Nuri Havan

Makale Özeti

72.
Iatrogenic Radial Artery Psedoaneurysm After Cardiac Catheterisation.
Leydimar Anmad Shihadeh Musa, Raquel Pimienta- González, Carlos Rubio- Iglesias, Marcos Rodriguez- Esteban, Julio Hernández- Afonso
doi: 10.5543/tkda.2018.04135  
Makale Özeti

EDITÖRYAL YORUM
73.
Influences of cardiac resynchronization therapy on cardiac biomarkers in patients with chronic heart failure
Yüksel Çavuşoğlu

Makale Özeti

© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale