Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Türkiye'de geri ödeme önerileri mevcut Avrupa Lipid Kılavuzlarını kapsıyor mu? İlk akut koroner sendrom ile başvuran hastaların retrospektif incelenmesi
Do Turkish reimbursement recommendations cover current European Lipid Guidelines ? A retrospective analysis of patients presenting with first acute coronary syndrome
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci, Murat Esin, Özkan Kayhan, Şakir Arslan
doi: 10.5543/tkda.2017.22796  

ARAŞTIRMA
2.
Akut koroner sendrom sonrası erken dönem izlemde özelleşmiş korunma polikliniklerinin rolü
The role of specialized prevention clinics for the short term follow-up of acute coronary syndromes
Salih Kılıç, Evrim Şimşek, Hatice Soner Kemal, Elif İlkay Yüce, Cüneyt Türkoğlu, Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.00400  

3.
Biküspit aort kapak fenotiplerinin ve ilişkili patolojilerin değerlendirilmesi: bir transözofajiyal ekokardiyografi çalışması
Assessment of bicuspid aortic valve phenotypes and associated pathologies: a transesophageal echocardiographic study
Selcen Yakar Tülüce, Kamil Tülüce, Ersin Çağrı Şimşek, Özgen Şafak, Mehmet Şefa Ökten, Zeynep Yapan Emren, Sadık Volkan Emren, Uğur Kocabaş, Serdar Bayata, Cem Nazlı
doi: 10.5543/tkda.2017.03152  

4.
Akut koroner sendromlu genç hastalarda kişilik özellikleri ve koroner arter hastalığı yaygınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of the association between the personality traits of young patients with acute coronary syndrome and the severity of coronary artery disease
Nermin Bayar, Ramazan Güven, Zehra Erkal, Kamil Can Akyol, Mustafa Ilker Edebali, Selçuk Küçükseymen, Şakir Arslan
doi: 10.5543/tkda.2017.32379  

5.
Genç Akut Koroner Sendrom Hastalarında Apelin Gen Polimorfizminin Obstrüktif Koroner Arter Hastalığı İle İlişkisi
The Association Between Apelin Gene Polymorphism and Coronary Artery Disease in Young Patients with Acute Obstructive Coronary Syndrome
Ramazan Güven, Kamil Can Akyol, Nermin Bayar, Mustafa Keşaplı, Muhammed İkbal Şaşmaz, Asım Arı, Şakir Arslan
doi: 10.5543/tkda.2017.95849  

6.
Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda anjiografiyle belirlenmiş koroner arter anomalilerinin prevalansı ve karakteristiği
Prevalence and characteristics of coronary artery anomalies in children with congenital heart disease diagnosed with coronary angiography
Munevver Tugba Temel, Mehmet Enes Coskun, Osman Baspinar, Abdullah Tuncay Demiryurek
doi: 10.5543/tkda.2017.24162  

7.
Hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalarda oksidatif stresin bir göstergesi olarak serum oxLDL seviyesi
Serum oxLDL level as a marker of oxidative stress in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy
Kudret Keskin, Hakan Kilci, Gökhan Aksan, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Füsun Kocaman Türk, Gülsüm Bingöl
doi: 10.5543/tkda.2017.28302  

8.
Koroner kalsifikasyon paternlerinin koroner darlıkların hemodinamik sonuçları ve yeniden şekillenme üzerindeki etkisi
Influence of Coronary Calcification Patterns on Hemodynamic Outcome of Coronary Stenoses and Remodelling
Ahmet Demirkıran, Ozan Çakır, Adem Atıcı, Emre Aslanger, Cansu Akdeniz, Berrin Umman, Sabahattin Umman, Zehra Bugra, Murat Sezer
doi: 10.5543/tkda.2017.94493  

9.
Dejeneratif aort darlığının tüm evrelerinde nötrofil-lenfosit oranı gerçekten yararlı bir belirteç mi?
Is neutrophyl to lymphocyte ratio really useful marker for all grades of degenerative aortic stenosis?
Selçuk Küçükseymen, Göksel Çağırcı, Ramazan Güven, Şakir Arslan
doi: 10.5543/tkda.2017.32389  

10.
Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı
Herbal supplements usage in cardiac patients
Neslihan Pınar, Meyli Topaloğlu, Cahit Özer, Harun Alp
doi: 10.5543/tkda.2017.79160  

11.
Profesyonel Koşucularda Egzersiz Sırasında İntraventriküler Gradient Artışı ve Dinamik Obstrüksiyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of Increase in Intraventricular Gradient and Dynamic Obstruction During Exercise-Stress Test in Competetive Runners
Kadir Uğur Mert, Ferhat Radi, Ayda Sadati, Gurbet Özge Mert, Muhammet Dural
doi: 10.5543/tkda.2017.98293  

12.
Türkiye’deki kardiyologların mevcut “malpraktis” sistemi ve alternatif “malpraktis” sistem önerisi hakkındaki görüşleri
The Opinion of Turkish cardiologists on current malpractice system and an alternative patient compensation system proposal: PCS study group
Ayhan Olcay, Sadık Volkan Emren, Gamze Babür Güler, Ekrem Güler, Vedat Ertunç, Rida Berilgen, Abdulla Aslan, Ersin Çağrı Şimşek, Şükriye Ebru Gölcük, Kıvanç Yalın
doi: 10.5543/tkda.2017.39455  

13.
Oksidatif stres belirteçleri stabil koroner arter hastalığının tanısında, yaygınlığını ve kompleksliğini değerlendirmede yardımcımıdır?
Are oxidative stress markers helpful for diagnosing the disease and determining its complexity or extent in patients with stable coronary artery disease?
Mustafa Yılmaz, Cihan Altın, Afag Özyıldız, Haldun Müderrisoğlu


14.
Akut Pulmoner Embolide Sağ Ventrikül Çıkış Yolu Fraksiyonel Kısalma ile Pulmoner Emboli Ciddiyet Indeksi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Right Ventricular Outflow Tract Fractional Shortening and Pulmonary Embolism Severity Index in AcutePulmonaryEmbolism
Ekrem Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Suzan Şahan, Murat Gül, Ahmet Korkmaz, Omaç Tüfekçioğlu


15.
Koroner Arter Hastalarında Statin Uyumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tek Merkez Gözlemsel Çalışma
Assessment of Factors Related to Statin Non-adherence in Patients with Established Coronary Artery Disease: A Single Center Observational Study
Tuba Özdemir, Irfan Sahin, Ilhan Ilker Avci, Baris Gungor, Eser Durmaz, Sevil Tugrul, Mert Ilker Hayıroğlu, Serdar Kahyaoglu, Orkhan Karımov, Ertuğrul Okuyan
doi: 10.5543/tkda.2017.89947  

16.
Orta yaşlı Türk yetişkinlerinde ölüm riski: Total ve HDL kolesterol ondabir dilimlerince bağımsız olarak öngörülmüyor
Tenth categories of total and HDL cholesterol fail to independently predict death risk in middle-aged Turkish adults
Altan Onat, Günay Can, Muhammed Keskin, Volkan Çamkıran, Ahmet Okan Uzun, Hüsniye Yüksel


17.
Tanı Almamış veya Yeterli Tedavi Almayan Ailesel Hiperkolestrolemi Hastalarının Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Laboratuvar Kayıtlarından Tespit Edilmesi
Identifying Undiagnosed or Undertreated Patients with Familial Hypercholesterolemia from the Laboratory Records of a Tertiary Medical Center
Cem Haymana, Hamza Berlik, Yalçın Güneş, Orhan Enes Tunçez, Cihat Aytekin, Zafer Tapıkara, Hüseyin Güzel, Özlem Öztürk, Cem Barçın, Taner Özgürtaş, Ömer Azal, Alper Sönmez


18.
Primer Perkütan Koroner Girişim ile Tedavi Edilen ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Stent Restenozu ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Relationship between the Extent of Coronary Artery Disease and In-stent Restenosis in Patients with Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention
Erkan Yıldırım, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Barış Buğan, Yalçın Gökoğlan, Suat Görmel, Salim Yaşar, Mustafa Koklu, Atila İyisoy, Cem Barçın


OLGU BILDIRISI
19.
Çocukluk çağında siyanozun nadir bir sebebi: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon
A rare reason for cyanosis in infancy: Pulmonary arteriovenous malformation
Osman Güvenç, Murat Saygı, İbrahim Halil Demir, Ender Ödemiş
doi: 10.5543/tkda.2016.57262  

20.
Bir çocukta İzole sol-taraflı parsiyel anormal pulmoner venöz bağlantı
Isolated left-sided partial anomalous pulmonary venous connection in a child
İsmihan Selen Onan, Onur Sen, Selman Gokalp, Burak Onan
doi: 10.5543/tkda.2017.68745  

21.
Erişkin Kardiyak Hastalarda Atlanan Bir Tanı: Fabry Hastalığı
Fabry Disease: An Overlooked Diagnosis In Adult Cardiac Patients
Meral Kayıkçıoğlu, Evrim Şimşek, Sema Kalkan Uçar, Selen Bayraktaroğlu, Hüseyin Onay, Eser Sözmen, Mahmut Çoker
doi: 10.5543/tkda.2017.68709  

22.
Posttravmatik superior mezenterik arter yalancı anevrizması ve arterio venöz fistülün mikrosarmal embolizasyon ile başarılı şekilde kapatılması
Percutaneous treatment of a superior mesenteric artery pseudoaneurysm and arteriovenous fistula with coil embolization: a case report
Alparslan Kilic, Mikail Yarlioglues, Elif Ergun, Yilmaz Unal, Sani Namik Murat
doi: 10.5543/tkda.2017.56346  

23.
İmplante edilebilir defibrilatör implantasyonu sonrasında hekimlerin aklından çıkmaması gereken siyanoz ve hipoksinin nadir nedeni
A rare cause of cyanosis and hypoxia that should not be dismissed from physicians’ mind after implantable cardioverter defibrillator implantation
Uğur Canpolat, Nihan Bahadır, Levent Şahiner, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2017.34801  

24.
Sol inen koroner arterin orta bölümünden köken alan sağ koroner arterli inferior ve anterior st elevasyonlu hastaya başarılı perkutan koroner girişim
Inferior and Anterior ST-Segment Elevation and Successful Percutenous Coronary Intervention in a Patient with Anomalous Right Coronary Artery Originating From The Mid Left Anterior Descending Artery
Özgür Kaplan, Sabri Demircan
doi: 10.5543/tkda.2017.74004  
Makale Özeti

25.
Perkutan koroner girişimin komplikasyonu olarak gelişen fonksiyonel mitral stenozuyla ilişkili periatrial hematomun konservatif tedavisi
Conservative Treatment of Localized Periatrial Hematoma Associated Functional Mitral Stenosis, Complication of After Percutaneous Coronary İntervention
Murat Akçay, Korhan Soylu, Mustafa Yenerçağ
doi: 10.5543/tkda.2017.39126  
Makale Özeti

26.
İlaca dirençli vazospastik angına hastasında stent ve ICD tedavisi
Stent and ICD implantation in medically resistant vasospastic angina patient
Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Türkan Seda Tan Kürklü
doi: 10.5543/tkda.2017.44756  

27.
İskemik kardiyomyopatili hastada epikardiyal ventriküler ekstrasistol ablasyonu ve aynı işlemde kardiyak resenkronizasyon tedavi uygulaması
Ablation of epicardial PVCs in a patient with ischemic cardiomyopathy and implementation of cardiac resynchronization therapy at the same procedure
Veysel Kutay Vurgun, Başar Candemir, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek
doi: 10.5543/tkda.2017.17776  

28.
İlaç kaynaklı Brugada fenotipi, üç farklı senaryonun vaka serisi: Gerçek ya da kurgu?
Case series of three different scenarios with drug-induced Brugada patterns: A fact or fiction?
Serkan Asil, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir, Giray Kabakçı
doi: 10.5543/tkda.2017.02717  

29.
Bir çocukta kronik granülomatö hastalığın nadir bir komplikasyonu: konstriktif aspergillus perikarditi
A rare complication of chronic granulomatous disease in a child: constrictive aspergillus pericarditis
Emrah Şişli, Yasemin Özdemir Şahan, Mehmet Fatih Ayık, Deniz Nart, Yüksel Atay
doi: 10.5543/tkda.2017.52284  

30.
Göğüs Ağrısının İstisnai Nedeni; İdiopatik Asendan Aortit
Exceptional Cause of Chest Pain; Idiopathic Ascending Aortitis
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Hüseyin Kuplay, Tolga Sinan Güvenç, Barış Güngör
doi: 10.5543/tkda.2017.68484  

31.
Primer Perkütan Girişimdeki Iatrojenik Sağ Ventrikül Ponksiyonunun Alternatif Tedavisi
An Alternative Treatment of Iatrogenic Right Ventricular Puncture in Primary Percutaneous Intervention
Hasan Arı, Alper Karakuş, Selma Arı, Sencer Çamcı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2017.72823  

32.
Williams Sendromu Olan Bir Hastada Aortik Ark Ve İsthmus’un Yaygın Hipoplazisi
Diffuse Hypoplasia of the Aortic Arch and isthmus in a Patient with Williams Syndrome
Ismihan Selen Onan, Erkut Ozturk, Aylin Demirel Basgoze, Ayse Cicek, Burak Onan


33.
Primer perkütan koroner girişim esnasında gelişen koroner arter perforasyonunun geç dönem bir komplikasyonu: Koroner arterio-venöz fistül
A long-term complication of coronary artery perforation developed during primary percutaneous coronary intervention: Coronary arteriovenous fistula
Kayıhan Karaman, Metin Karayakalı, Arif Arısoy, İlker Akar, Ataç Çelik


34.
Primer Kardiyak Lenfoma: Başarılı Rezeksiyon Ve Rekonstrüksiyon
Successful Resection And Reconstruction Of Primary Cardiac Lymphoma
Barcin Ozcem, Hatice Soner Kemal, Ozlem Balcioglu, Hanife Ozkayalar, Ilhan Sanisoglu


35.
Etkisiz endokardiyal defibrilasyonun subkutan yol ile tedavisi
Treatment of ineffective endocardial defibrilation with subcutaneous array: a case report
Özgür Kaplan, Sabri Demircan


36.
Parahisyan çıkışlı prematür ventriküler kompleks ile indüklenen kardiyomyopatinin başarılı radyofrekans ablasyonundan sonra düzelmesi.
Recovery from premature ventricular complex induced cardiomyopathy after successful radiofrequency ablation of parahisian origin
Gökhan Aksan, Ali Elitok, Mehmet Tezcan, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet


37.
Terapötik dozda propafenon kullanmakta olan bir hastada alkol kullanımı sonrası gelişen ciddi kardiyak toksisite
A severe cardiac toxicity just after alcohol intake in a patient using therapeutic dose of propafenone
Zubeyde Bayram, Ahmet Guner, Cem Dogan, Fatih Yılmaz, Nihal Ozdemir
doi: 10.5543/tkda.2017.84553  

38.
PET-BT ile Tanısı Konan Aort Koarktasyon Endarteriti
Endarteritis of Coarctation of the Aorta Diagnosed with PET-CT
Ümit Yaşar Sinan, Burcu Dirlik Serim, Rukiye Yildirim, Ozge Cetinarslan, Mehmet Serdar Kucukoglu


39.
26 yıllık Accufix atriyal elektrodun TightRail™ dönen genişletici kılıf kullanılarak transvenöz ekstraksiyonu
Transvenous extraction of a 26-year-old Accufix atrial lead using TightRail™ rotating dilator sheath
Anar Mammadli, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
doi: 10.5543/tkda.2017.56239  

40.
Drospirenon - Ethinyl Estradiol (Oral Kontraseptif) Kullanımına Bağlı Eşzamanlı İki Koroner Arterin Tam Tıkanması
Simultaneous Total Occlusion of Two Coronary Arteries Associated with Use of Drospirenon - Ethinyl Estradiol (Oral Contraceptive)
Hüsnü Atmaca, Diyar Koprulu, Tuncay Kiris, Gonul Zeren, Irfan Sahin
doi: 10.5543/tkda.2017.57606  

41.
Perkütan koroner girişim sırasında kateter kaynaklı gelişen aortokoroner diseksiyon: başarılı aortoostiyal stentleme
Catheter induced aortocoronary dissection during percutaneous coronary intervention: successful aortoostial stenting
Ahmet Gürdal, Süleyman Sezai Yıldız, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2017.88865  

42.
Rivaroksabana Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Alveolar Hemoraji
A Rare Complication in a Patient Receiving Rivaroxaban: Alveolar Hemorrhage
Salih Kılıç, Erhan Saraçoğlu, Gülin Alkan


43.
Kapak içi Kapak transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) Sonrasında Ortaya Çıkan Akut Myokard Enfarktüsü ve Bunun Perkutan Koroner Girişimle Tedavisi
Acute Myocardial Infarction Shortly After Valve-in Valve Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) Successfully Managed With An Apparently Challenging Percutaneous Coronary Intervention
Kenan Yalta, Çağlar Kaya, Yüksel Aksoy, Mustafa Yılmaztepe, Fatih Kardaş
doi: 10.5543/tkda.2017.03256  

44.
Dev Koroner Arter Anevrizmasına Perkütan Yaklaşım: Başarılı Kaplanmış Greft Stent Implantasyonu
Percutaneous Approach to Giant Coronary Artery Aneurysm: Successful Implantation of Covered Stent Graft
Fatih Yilmaz, Tugba Aktemur, Aykun Hakgör, Zübeyde Bayram, Cem Dogan

Makale Özeti

DERLEME
45.
Akut Venöz Tromboembolide Antikoagülan Kullanımı
Anticoagulant Therapy for Acute Venous Thromboembolism
Hilal Ermis, Necip Ermis
doi: 10.5543/tkda.2017.94838  

46.
Testosteron Replasman Tedavisi ve Kardiyovasküler Olaylar
Testosterone Replacement Therapy and Cardiovascular Events
Alp Burak Çatakoğlu, Muammer Kendirci
doi: 10.5543/tkda.2017.00531  

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
47.
Atriyal Septal Defekt Kapama Cihazı Polivinil Alkol Membranının Spontan Gecikmiş Perforasyonuna bağlı Masif Soldan Sağa Şant
The Massive Left-to-Right Shunt due to Delayed Spontaneous Perforation of Polyvinyl Alcohol Membrane of Atrial Septal Occluder
Serdar Bozyel, Tayfun Şahin, Emir Dervis, Müjdat Aktaş, Hüseyin Şaşkın
doi: 10.5543/tkda.2017.04640  

48.
Sol atriyal apendiks izolasyonu sırasında sinoatriyal nod arterindeki spazma bağlı atriyum fibrilasyonu gelişmesi
Occurrence of atrial fibrillation while isolating the left atrial appendage due to vasospasm at the sinoatrial node artery
Uğur Canpolat, Banu Evranos, Hikmet Yorgun, Tuncay Hazırolan, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2017.37485  
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

49.
Sinus Valsalva'nın Kazanılmış Psödoanevrizması
Acquired Pseudoaneurysm of the sinus of Valsalva
Ali Çoner, Sinan Akıncı, Davran Çiçek, Tonguç Saba, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.99045  
Makale Özeti

50.
Hızlı ventriküler taşikardi atağı sırasında implante edilebilir defibrilatörü bulunan hastada uzamış şarj süresine bağlı gecikmiş tedavi ve senkop
Delayed therapy and syncope due to excessive charging time in a patient with implantable defibrillators during a fast ventricular tachycardia episode
Uğur Canpolat, Metin Okşul, Kudret Aytemir, Giray Kabakçı
doi: 10.5543/tkda.2017.50405  
Makale Özeti

51.
Transient İskemik Atağın Akut Koroner sendroma Eşlik Ettiği Sıradışı bir Miksoma Prezentasyonu
Acute Coronary Syndrome Accompanying to Transient İschemic Attack: An unusual presentation of myxoma.
Abdulkadir Uslu, Cem Doğan
doi: 10.5543/tkda.2017.15143  
Makale Özeti

52.
İzole kleft mitral kapağın üç-boyutlu transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of isolated cleft mitral valve by live/real time three-dimensional transesophageal echocardiography
Begum Uygur, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2017.44957  
Makale Özeti

53.
Serviks Kanserinin Kardiyak Metastazı
Cardiac Metastasis of Cervical Cancer
Özge Akgün, Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen, Arzu Kalaycı Karabay, İbrahim Akın İzgi
doi: 10.5543/tkda.2017.36504  
Makale Özeti

54.
Büyük bir sol atriyal kitle gibi prezente olan hiatal herni
Hiatal hernia presenting like a big left atrial mass
Muhammed Keskin, Mert İlker Hayıroğlu, Taha Keskin, Adnan Kaya, Ömer Kozan
doi: 10.5543/tkda.2017.62361  
Makale Özeti

55.
Fonksiyonel Triküspit Stenozuna Sekonder Bulantı ile Başvuran Rüptüre Olmamış Non-Koroner Sinüs Valsalva Anevrizması
Unruptured Non-Coronary Sinus of Valsalva Aneurysm Presenting with Nausea secondary to Functional Tricuspid Stenosis
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ahmet Yavuz Balcı, Servet Altay, Tolga Sinan Güvenç

Makale Özeti

56.
interventriküler yerleşimli lipom vakası
Interventricular Septal Lipoma
Burak Açar, Sefa Ünal, Pelin Aladağ, Ahmet Göktuğ Ertem, Karabekir Ercan

Makale Özeti

57.
Tekrarlayan Perikardiyal Tamponadın Nadir Nedeni: Kardiyak Anjiyosarkom
Rare Cause of Recurrent Pericardial Tamponade: Cardiac Angiosarcoma
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Ahmet Kıvrak, Uğur Canpolat, Serdar Aksöyek

Makale Özeti

58.
Koroner arter ve pulmoner arter arasındaki fistül ile ilişkili Vieussens’ arter halkasının nadir bir anjiyografik görüntüsü
A rare angiographic image of Vieussens’ Arterial Ring associated with coronary to pulmonary artery fistula
Yakup Alsancak, Serdal Bastug, Ayse Saatci Yasar, Nihal Akar Bayram, Engin Bozkurt

Makale Özeti

59.
Solunumsal Bozukluk ile Başvuran Yetişkin Hastada Çift Aortik Ark
Double Aortic Arch Presenting With Respiratory Disorders
Onur Şen, Ersin Kadiroğulları, Ünal Aydın, Selen İsmihan Onan

Makale Özeti

60.
Superdominant sağ koroner arter ve sağ koroner sinüsten kaynaklanan sol ön inen arter: nadir bir koroner arter anomalisi
Superdominant right coronary artery and left anterior descending artery arising from the right coronary sinus: a rare coronary artery anomaly
Alaa Quisi

Makale Özeti

61.
Masif bir anevrizmada hibrid aort tamiri
Hybrid aortic repair for a massive aneurysm
Ahmet Güner, Mehmet Altuğ Tuncer, Sabahattin Gündüz, Nuri Havan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2017.40032  
Makale Özeti

62.
ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsünün sessiz bir komplikasyonu olan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricular pseudoaneurysm as a silent complication of non-ST segment elevation myocardial infarction
İbrahim Yıldız, Pınar Özmen Yıldız, İsmail Gürbak, Bülent Kaya
doi: 10.5543/tkda.2017.22934  
Makale Özeti

63.
Plonjan guatr nedeniyle komprese olan bovin aortik arkın eşlik ettiği öpüşen karotis arlerler: Karotis üfürümüm nadir bir nedeni
Bovine type aortic arc and compression of kissing carotid arteries by retrosternal guatr: An uncommon cause of carotid bruit
Ahmet Çağrı Aykan, Ayşegül Karadeniz, Ismail Gökhan Çavuşoğlu
doi: 10.5543/tkda.2017.23483  
Makale Özeti

64.
Posteriyor mitral yaprağın hipoplazisi ve bikuspit aortik kapağın nadir birlikteliği.
A rare coincidence of hypoplasia of the posterior mitral leaflet and bicuspid aortic valve.
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Serkan Sivri, Erdoğan Sökmen, Sinan Cemgil Özbek

Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
65.
Editöre Mektup 'Association of neutrophil/lymphocyte ratio and CHA2DS2-VASc score with left atrial thrombus in patients who are candidates for percutaneous mitral balloon valvuloplasty'
Letter to Editor 'Association of neutrophil/lymphocyte ratio and CHA2DS2-VASc score with left atrial thrombus in patients who are candidates for percutaneous mitral balloon valvuloplasty'
Fatih Kahraman
doi: 10.5543/tkda.2017.91535  
Makale Özeti

© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale